Individuella val i årskurs 2

Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val. På Jämtlands Gymnasium söker du normalt 100 poäng i år 2 och 100 poäng i år 3. Utifrån de val som görs kommer skolan att organisera resurserna för nästa läsår, t.ex. anställa rätt sorts lärare. Detta är orsaken till att valen måste lämnas in i så god tid.

Individuella val

Kursutbud

Kursutbudet inom det individuella valet är gemensamt för alla elever inom Jämtlands Gymnasium i Östersund (Fyrvalla och Wargentin). Varje kurs är preliminärt planerad att hållas på Fyrvalla eller Wargentin, men det kan komma att ändras beroende på hur ansökningarna ser ut.

Information om kurser

Till hjälp för att välja rätt finns beskrivningar av några vanliga kurser inom det individuella valet. Om du vill veta mer om en kurs kan du kontakta den som står angiven som kontaktperson. Denne person är oftast en lärare som undervisar i kursen detta läsår. Kontakt tas via mejl, telefon eller genom att du söker upp personen. Du kan naturligtvis också intervjua kamrater som läser kursen detta år. Om du har funderingar kring behörighetskraven och vidare studier kan du också kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program.

Valansökan i Dexter

Valansökan görs genom att man loggar in i Dexter. Där presenteras alla kurser man kan välja beroende på vilket program man läser. I princip är det möjligt att ansöka om alla nationella kurser, även om de inte finns med i katalogen. I så fall måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare och komplettera din ansökan på en speciell blankett.

152 KBInstruktion för Dexter
Tidsschema

Januari
Information om valet via mentorer och SYV.
Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser.

1 februari
Inriktningsvalen lämnas in för berörda program. Dessa ligger till grund för valutbudet i Dexter.

6 februari
Valen öppnar i Dexter.

Februari
Mentorer kontrollerar att alla i klassen fyller i sin ansökan i tid.

19 februari
Dextervalet stängs kl 15.00.

Mars
Kompletterande val för vissa.

Maj
Besked om antagning. Kursgrupperna fastställs.

Augusti – September
Under den andra skolveckan (och endast då) ges en begränsad möjlighet att ansöka om byte av kurs. Byten sker i mån av plats. Det tar sedan en vecka att administrera dessa byten.

Utökad kurs

Du kommer vid den preliminära antagningen att tilldelas kurser så att du når upp till sammanlagt 2500 poäng i din studieplan. Kurser som är registrerade som utökad kurs berörs inte av denna gräns vilket innebär att du kan få mer än 2500 poäng om du läst en sådan kurs.
Du som vill läsa utökad studiekurs kan ansöka om detta hos din rektor i samband med höstterminens start sedan schemat är fastställt. Endast kurser där det finns platser kvar är aktuella för utökad studiekurs.

Urvalskriterier

Om antalet platser på en viss kurs är begränsat så kommer platserna att lottas (med hjälp av en slumpalgoritm i datasystemet för valhanteringen) mellan dem som sökt kursen. I denna lottning går förstahandsval före reservval.

Att tänka på:
  1. För att en kurs ska starta krävs att ett visst antal elever söker kursen.
  2. Eftersom du inte kan vara säker på att få ditt förstahandsval är det viktigt att du tänker igenom dina reservval noga.
  3. Du kan inte välja en kurs som redan ingår i din studieplan. Kolla din individuella studieplan i Dexter eller fråga din mentor om du är osäker.
  4. I normalfallet bygger kurserna på varandra. T.ex. att kursen Engelska 7 förutsätter att du läst engelska 6.
  5. Du har rätt att läsa en kurs i idrott och en kurs i estetiska ämnen som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet.
  6. Du kan använda det individuella valet till att komplettera och bredda din behörighet till högre studier. Har du ytterligare frågor om behörighet så vänd dig till din studie- och yrkesvägledare.
Behörighetskrav till högskola

För att få börja studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Dessa förkunskaper uttrycks oftast som krav på viss utbildning från gymnasieskolan, men kan i några enstaka fall även handla om krav på t.ex. arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet, som är gemensam för all högskoleutbildning och särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning.

Varför behövs behörighetskrav?
Behörighetskraven ska dels garantera en viss startnivå, dels ge besked till sökande om vad som krävs för att de ska kunna genomföra en viss utbildning och dels ge besked till dig som skall gå utbildningen vad som krävs för att du skall kunna genomföra utbildningen på ett bra sätt.
Men studieframgång beror naturligtvis inte bara på förkunskaper i vissa specifika ämnen. Den beror också på en rad personliga egenskaper och förutsättningar. Behörighetskraven har alltså främst en betydelse som allmän information till dig som blivande student om vilka förkunskaper som förutsätts inom en viss utbildning. Däremot kan inte uppfyllda behörighetskrav tolkas så att de ger dig som student någon absolut garanti för studieframgång.

Följande gäller:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå har den som

  • Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
  • Avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

I de godkända betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6), matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a, 1b eller 1c), och gymnasiearbetet.

Elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in de kurser som krävs inom det individuella valet. För att uppnå grundläggande behörighet kan man välja följande kombination:

Årskurs 2 Välj ENGENG06 som individuellt val och SVESVE02 som tillval under Övrigt.
Årskurs 3 Välj SVESVE03 som individuellt val.

Man kan också komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet och kommer då att prövas i grupp I (direktgrupp) när man söker till högskolan, trots denna komplettering. Kompletteringar utöver vad som krävs för grundläggande behörighet prövas däremot i grupp II.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är de förkunskaper som är nödvändiga för att man ska kunna  följa en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten.  Den särskilda behörigheten är indelad i s.k. områdesbehörigheter.  Idén med dessa är att det skall finnas ett mindre antal områdesbehörigheter, som var och en gäller för en relativt stor grupp utbildningar.

Högskoleverket bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller för högskoleutbildningar som leder fram till en yrkesexamen (t.ex. juristexamen, psykologexamen och sjuksköterskeexamen).

För övriga utbildningar beslutar varje högskola själv i vilken områdesbehörighet dessa skall placeras. Med övriga utbildningar menas program och kurser som leder fram till en s.k. generell examen, t.ex. Filosofie kandidat- eller Magisterexamen. Information om detta hittar du i universitetens och högskolornas kataloger samt i anmälningsmaterialet från Universitets- och högskoleverket.

Du kan söka mer information om behörighetskrav och kursutbud hos Universitets- och högskoleverket på www.uhr.se och på www.studera.nu.

Information om meritpoäng

Sökande med gymnasieexamen kommer att kunna få meritpoäng för respektive kurs enligt följande (högst 2,5 meritpoäng) som läggs till ditt jämförelsetal.

Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng
• Moderna språk steg 3 – 0,5 meritpoäng
• Moderna språk steg 4 – 1,0 meritpoäng
• Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet)

Engelska – högst 1,0 meritpoäng
• Engelska steg 7 – 1,0 meritpoäng

Matematik – högst 1,5 meritpoäng
• En kursnivå över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
• Två kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
• Tre kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
• Matematik steg 5 – 1,0 meritpoäng
• Matematik specialisering – 0,5 meritpoäng

Exempel:
1. Om Matematik steg 4 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5 och 0,5 meritpoäng för Matematik specialisering.
2. Om Matematik steg 3 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 4 och 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5.
3. Om Matematik steg 2 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 3, 0,5 meritpoäng för steg 4 och 0,5 meritpoäng för steg 5.

Om du är osäker på vilka kurser som ger meritpoäng kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program. Mer information om att söka till högskolan hittar du på http://www.studera.nu/

Kursutbud Individuella val årskurs 2

BenämningKursKategoriEnhetKursbeskrivning
Bild och form 1bBILBIL01bEstetik/MediawaDet här är en kurs för dig som vill utveckla dig inom måleri och skulptur men som också vill prova gamla som nya material och metoder.
Du får mycket tid att måla och skulptera i den här kursen. Du får också grundläggande kunskaper i bland annat färglära och komposition. Måla kan du göra i oljefärg på duk men du kan också skapa digitala bilder.
Genom att titta på egna och andras arbeten och sätta ord på vad du ser förstår du snart mer av bildernas språk.
Du får också lära dig metoder att ta till de gånger inspirationen fattas.
Vi använder uteslutande vattenlöslig oljefärg och slipper starka lösningsmedel.
Det här är en kurs för dig som vill utveckla dig inom måleri och skulptur men som också vill prova gamla som nya material och metoder.
Du får mycket tid att måla och skulptera i den här kursen. Du får också grundläggande kunskaper i bland annat färglära och komposition. Måla kan du göra i oljefärg på duk men du kan också skapa digitala bilder.
Genom att titta på egna och andras arbeten och sätta ord på vad du ser förstår du snart mer av bildernas språk.
Du får också lära dig metoder att ta till de gånger inspirationen fattas.
Vi använder uteslutande vattenlöslig oljefärg och slipper starka lösningsmedel.
Ej för ESBIL, TEDES.
Kontakt: Kristina Björkman
DansorienteringDASDAO0Estetik/MediawaI kursen Dansorientering får du prova på många olika dansstilar, såsom jazzdans, modern dans, afro, flamenco, bollywood mm. En lektion består vanligtvis av uppvärmning, teknikövningar, koreografi(dans) och stretch. Du övar upp din styrka, smidighet och koordination och får samtidigt ge uttryck för din kreativa/konstnärliga sida. Kursen ger även en inblick i dansens betydelse i olika kulturella sammanhang och dess bakgrund.
Kontakt: Caroline Dahlqvist
Digitalt skapande 1DIGDIG01Estetik/MediawaSkapande digital bild/ljud/film
(Välj ”DIGDIG01” i Dexter)

Detta är en variant av kursen Digitalt skapande.
Du får under första halvan av kursen prova programmen Photoshop, Illustrator, InDesign, Garageband och Premiere. Det blir lite foto, lite film, lite musik.
Under den andra halvan kan du välja att fördjupa dig i något eller några av programmen och lära dig mer om t.ex. Photoshop, skriva musik med hjälp av Garageband eller skapa filmer i Premiere. Eller så kanske du vill göra mer av allt. Du bestämmer. Det är i första hand den skapande delen som betonas före den tekniska hanteringen. Du behöver alltså inte vara tekniskt lagd för denna kurs.
Kursen hålls i Mac-miljö.
Ej för ESBIL eller ESEST
Kontakt: Staffan Eriksson
Digitalt skapande 1 – 3DDIGDIG01-3DEstetik/Mediawa3D och datoranimation
(Välj ”DIGDIG01-3D” i Dexter)

Detta är en variant av kursen Digitalt skapande.
Med hjälp av ett 3D-program lär du dig bygga och ljussätta scener så att de ser ut som fotografier. Det går även att göra realistiska kläder och frisyrer åt karaktärer, skapa animationer där flygplan flyger, figurer springer eller hus sprängs.
När du kan grunderna får du själv välja ett område du vill jobba vidare med. Det du gör kan bli underhållning och filmeffekter, spännande reklamsnuttar eller vetenskapliga instruktionsfilmer.
Huvudverktyget är Cinema 4D. Du använder även program som Photoshop, Premiere, Audition, After Effects m.fl. - men framför allt din egen fantasi!
Ej för ESBIL eller ESEST
Kontakt: Anders Frank
Ensemble 1MUSENS01Estetik/MediawaEn kurs där du spelar/sjunger tillsammans med andra, i både större och mindre grupper. Vi spelar mest pop/rock och singer/songwriter, både akustiskt och förstärkt.
Du får lära dig hur man repeterar på ett effektivt sätt och hur man kopplar ihop och hanterar stora delar av den tekniska utrustningen. Kursen innehåller även praktisk teori, konsertrutiner och moment i musikrelaterad arbetsmiljö.
Kursen kräver instrumentvana eller sångvana.
Ej för ESMUS
Kontakt: Roger Eriksson
Film- och tv-kunskapKOSFIL0Estetik/MediawaI denna kurs får du se och lära dig om film från olika epoker, genrer och kulturer. Du kommer få se både ny som äldre film. Scener ur filmer men också filmer i sin helhet.
Du kommer att få lära dig film- och tv-historia och deras utveckling från stumfilm, spelfilm och dokumentärfilm, till digitalt filmberättande.
Du får också en fördjupad inblick i filmgenrer och vad som är typiskt för en genrefilmen.
En viktig del som du också får lära dig är hur filmen är uppbyggd, dvs film- och tv-dramaturgi.
Idag påverkar tv-serier filmen mycket men så har det inte alltid varit. Hur har tv påverkat filmen och hur har tv-serier och andra program utvecklats under åren.
Kontakt: Lennart Samor
Fotografisk bild 1FOTFOT01Estetik/MediawaKursen behandlar grundläggande kunskaper i fotografering och bildframställning, bildanalys och bildberättande.
Du får lära dig att redigera dina bilder i Photoshop.
Under kursen får du lära dig hur en digital systemkamera fungerar och hur du använder den. Du får lära dig hur man komponerar bilder och hur bilder kommunicerar för att förmedla olika budskap. Du får också lära dig om fotografiska genrer från förr och nu och om de upphovsrättsliga regler som gäller fotografiska bilder.
Ej för ESEST
Kontakt: Eva Adolfsson
MusikMUSMUS0Estetik/MediawaUndervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument.
Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer.
Instudering i grupp.
Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer. Grundläggande röstvård och metoder för det.
Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material.
Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård.
Ej för ESMUS
Kontakt: Roger Eriksson
Idrott och hälsa 1S – FotbollIDRIDO01-FIdrott/Friluftsliv/HälsawaUnder kursen väljer du att specialisera dig i fotboll som lagbollspel.
Kursen ger dig kunskap i fotbollens historia, organisation, regler och taktik. Vidare får du lära dig att lägga upp, genomföra och analysera träningsprogram.
Kontakt: Mikael Eklund
Idrott och hälsa 1S – InnebandyIDRIDO01-IIdrott/Friluftsliv/HälsawaUnder kursen väljer du att specialisera dig i innebandy som lagbollspel.
Kursen ger dig kunskap i innebandyns historia, organisation, regler och taktik. Vidare får du lära dig att lägga upp, genomföra och analysera träningsprogram.
Kontakt: Mikael Eklund
Idrott och hälsa 1S – RacketspelIDRIDO01-RIdrott/Friluftsliv/HälsawaDu får prova flera populära racketsporter. Under kursen väljer du att
specialisera dig i någon av dessa. (Du väljer en racketsport i början av kursen.)
Kursen ger dig kunskap i den valda idrottens historia, organisation, regler och taktik. Vidare får du lära dig att lägga upp träningsprogram och att genomföra och analysera dessa.
Kontakt: Peter Eklöv
Massage 1MAAMAA01Idrott/Friluftsliv/HälsawaI kursen får du grundläggande kunskaper i svensk klassisk massage för att användas i skadeförebyggande och hälsofrämjande syfte, framför allt genom ökad blodcirkulation och muskulär och mental avslappning. Du lär dig grunderna i fackterminologi, massagens effekter och kroppens anatomi vad gäller skelett och muskler. Du lär dig att arbeta med massage på ett ergonomiskt, etiskt, hygieniskt och miljömässigt sätt. Slutmålet är att kunna utföra en helkroppsmassage med olja.
Kontakt: Beret Bertilsdotter
Mental träningHALMEN0Idrott/Friluftsliv/HälsawaDu är vad du tänker! Tankens kraft är stor!
När du är medveten om dina tankar och känslor infinner sig en bättre balans i ditt liv och därmed mindre stress. Genom att studera, diskutera och pröva olika metoder inom kursen mental träning, får du verktyg för att påverka ditt välbefinnande. Kursen innehåller både praktisk och teoretisk kunskap och bygger på aktuell forskning.
Något av innehållet är:
kurs i mindfulness
mental avslappning och meditationstekniker
massagemetoder, tai chi, yoga och qi gong
individuell analys och process för stressreducering
litteraturstudier och gruppdiskussioner
skriftliga/muntliga reflektioner och utvärderingar
Kontakt: Hans Kernell, Anna Strandin
Naturguidning 1NAGNAT01Idrott/Friluftsliv/HälsawaTillsammans planerar, genomför och utvärderar vi kortare och längre vistelser i naturen. Kursen innehåller ett antal turer där vi börjar med en fjälltur till fots. När isarna lägger sig åker vi långfärdsskridskor. När sedan snön kommer förbereder vi oss för en dag på vinterfjället. Sista turen i kursen sker i maj och det blir antingen paddling i strömmande vatten eller klippklättring.
Kursen kräver inga förkunskaper och vi kommer att övernatta i tält under våra längre turer. De längre turerna (2 st) genomförs fredag till söndag vilket kompenseras under kursens gång.
Innehåll: Val av utrustning och material för aktiviteter under olika årstider i naturen. Säkerhet och riskbedömning under turerna. Matlagning i naturen. Guidning i olika naturmiljöer. Personlig färdighet i olika friluftstekniker.
Ej för HT
Kontakt: Kalle Lindahl, Peter Eklöv
Träningslära 1 – StyrkaTRNTRN01SIdrott/Friluftsliv/HälsafvKursen vänder sig till dig som gillar träning eller som behöver komma igång med din träning och är inriktad på styrketräning.
I fokus står lärande och träning vad gäller egenskaper som uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Träningsplanering, genomförande och uppföljning av din personliga träning är en central del av kursen. För att styra träningen rätt kommer du att skriva träningsdagbok under kursens gång.
Du får fördjupa dig i om hur kroppen fungerar och hur du kan påverka din prestation.
Kontakt: Eva Lundqvist
Träningslära 1 – StyrkaTRNTRN01SIdrott/Friluftsliv/HälsawaKursen vänder sig till dig som gillar träning eller som behöver komma igång med din träning och är inriktad på styrketräning.
I fokus står lärande och träning vad gäller egenskaper som uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Träningsplanering, genomförande och uppföljning av din personliga träning är en central del av kursen. För att styra träningen rätt kommer du att skriva träningsdagbok under kursens gång.
Du får fördjupa dig i om hur kroppen fungerar och hur du kan påverka din prestation.
Kontakt: Eva Lundqvist
Träningslära 1 – KonditionTRNTRN01KIdrott/Friluftsliv/HälsawaKursen vänder sig till dig som gillar träning eller som behöver komma igång med din träning och är inriktad på konditionsträning.
I fokus står lärande och träning vad gäller egenskaper som uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Träningsplanering, genomförande och uppföljning av din personliga träning är en central del av kursen. För att styra träningen rätt kommer du att skriva träningsdagbok under kursens gång.
Du får fördjupa dig i om hur kroppen fungerar och hur du kan påverka din prestation.
Kontakt: Eva Lundqvist
Biologi 1BIOBIO01Natur/Matematik/DatawaUndervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll: Ekologi, genetik, evolution, biologins karaktär och arbetsmetoder.
Ej för NA
Kontakt: Christer Pålsson
Matematik 2aMATMAT02aNatur/Matematik/DatawaKursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potensfunktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Lösning av exponentialekvationer, som används i bl. a ekonomiska sammanhang, genom prövning och grafiska metoder. Algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
För yrkesprogram
Kontakt: Lisbeth Fahlén
Matematik 2bMATMAT02bNatur/Matematik/DatawaKursen innehåller bl. a:
Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer som bl a används i ekonomiska och naturvetenskapliga sammanhang.
Nya algebraiska verktyg kopplade till konkreta situationer och karaktärsämnena.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
Statistiska metoder och beräkning av standardavvikelse samt egenskaper hos normalfördelat material.
Endast för ES och HU. Förkunskapskrav MATMAT01b.
Kontakt: Jan Wermelin
Naturkunskap 2NAKNAK02Natur/Matematik/DatawaI kursen läser vi om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vi lär oss mer om evolutionens mekanismer och hur organismer utvecklats.
Kursen behandlar även materians uppbyggnad, organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle och hur livsmedel, moderna material och andra produkter kan framställas genom industriella processer och med ett miljöperspektiv i fokus. Kursen ger behörighet för vidare studier inom områdena arkitektur/naturresurser och farmaci/medicin/naturresurser/ naturvetenskap/odontologi/omsorg/vård.
Endast för EK, ES, HU och SA
Kontakt: Anders Eriksson
Programmering 1 – C++PRRPRR01Natur/Matematik/DatawaI kursen ges möjlighet att arbeta i projekt och att enskilt eller i grupp utföra programmeringsuppgifter av varierande komplexitet och inom olika tillämpningsområden. Programmeringsuppgifterna ska omfatta såväl egen programmering som lösning på programmeringstekniska problem och programutveckling med en given källkod som grund.
Ej TEINF
Kontakt: Kristoffer Virta
Komfort- och säkerhetssystem 1bPERKOM01BProgramspecifika kurserfvKursen är på 200p och läses år 2 plus år 3.
Kursen är förvald för elever på inriktning FTPER.
Kursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor.
Endast för FTPER.
Kontakt: Jon Svensson
LuftbehandlingVETLUF0Programspecifika kurserfvKursen behandlar grundläggande principer och förutsättningar för ventilationsteknik och luftbehandling samt grundläggande underhållsrutiner. Luftens egenskaper på en grundläggande nivå, användning av verktyg, utrustning och material, ritningsläsning och arbetsbeskrivningar.
Endast för BA, EE, VF
Kontakt: Rikard Abrahamsson
Svets grundSAASVT0Programspecifika kurserfvDu får lära dig några vanliga svetsmetoder för svetsning i kälfogar och stumsvetsar i enkla svetslägen. Du får också lära dig om utrustningens funktion och användningsområden samt säkerhetsanordningar.
Kursen ingår i ett förvalt paket tillsammans med Färg- och dekorationslackering för elever på inriktning FTKAR och tillsammans med Service och bemötande för elever på FTLAS. För övriga är det en fristående kurs.
Förtur FTLAS,FTKAR. Ej för IN
Kontakt: Lars Önegård
Service och bemötandeSEVSEV01Programspecifika kurserfvKursen ingår i ett paket tillsammans med Entreprenörskap i år 3. Paketet är förvalt för elever på inriktning FTTRA.
Kursen innebär en fördjupning inom programmet.
I den här kursen får du bland annat utveckla dina kunskaper i hur man i servicesituationer bemöter kunder på ett yrkesmässigt sätt, samt utveckla din förmåga att tillvarata kundkontakter för att skapa långsiktiga relationer.
Endast för FTTRA
Kontakt: Linda Rödén
Företagsekonomi 1FÖRFÖR01Samhälle/Ekonomi/BeteendewaUndervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i företagsekonomiska teorier, modeller och metoder samt förståelse av sambanden mellan olika funktioner inom ett företag. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man förverkligar en affärsidé samt stimulera deras kreativitet och lust att omsätta idéer i praktisk verksamhet. Företagsekonomi handlar om ekonomiska strategier som på olika sätt påverkar våra liv. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla intresse för ekonomiska frågor och förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera företagsekonomiska frågeställningar.
Ej för EK eller HA
Kontakt: Stefan Ax
Internationella relationerSAMINR0Samhälle/Ekonomi/BeteendewaVarför har FN så svårt att lösa världens konflikter? Vad är egentligen Nato? Kommer Kina att ta över USA:s plats som världens rikaste och mäktigaste?
Kursen internationella relationer ger dig fördjupande kunskaper om de historiska, ideologiska och ekonomiska faktorer som är bakgrunden till dagens olika konflikter och samarbeten. Globaliseringens utmaningar för mänskliga fri-och rättigheter och resursfördelning diskuteras. Du får möjlighet att debattera intressanta internationella frågor både muntligt och skriftligt.
Ej för SAMED eller SASAM
Kontakt: Erik Edervall
Paket Psykologi 1 + Psykologi 2aPSY1+PSY2Samhälle/Ekonomi/BeteendewaPaket med 50p + 50p.
Kursen Psykologi 1 behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen tar upp hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv, samt hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i grupp. Vidare studeras psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.
I kursen arbetar vi utifrån teorier, övningar, diskussioner och experiment.
Kursen Psykologi 2a behandlar olika aktuella tillämpningsområden. Exempel på områden är personlighetspsykologin och utvecklingspsykologin som beskriver hur vi utvecklas och formas i samspelet mellan arv och miljö. Kursen tar även upp psykisk ohälsa och olika behandlingsalternativ. Vidare studeras hur medier, livsstilar och kulturer påverkar oss människor.
I kursen tillämpas olika teorier och modeller samt experiment och observationer.
Ej för EK, HUKUL, SA eller VO
Kontakt: Ingela Löf
Pedagogiskt ledarskapPEDPEG0Samhälle/Ekonomi/BeteendewaPedagogiskt ledarskap är en kurs som bygger mycket på praktiska övningar där du bland annat får arbeta med yngre skolbarn. Kursen ska ge kunskap och erfarenhet av att leda människor inom olika pedagogiska aktiviteter. Detta görs genom att blanda teori med mycket praktiska övningar, både i klassrummet och utomhus, då eleverna får leda varandra eller andra grupper i olika aktiviteter. Exempel på kunskapsområden som kursen går igenom är: ledarskaps- och organisationsteorier, grupprocessen, kommunikation, etik och moral samt planera, leda och utvärdera olika aktiviteter.
Ej för BF
Kontakt: Fredrik Olofsson
PrivatjuridikJURPRI0Samhälle/Ekonomi/BeteendewaKursen ska ge juridiska kunskaper inom området civilrätt; brott & straff, köp & konsumenträtt, familjerätt, skadeståndsrätt, de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Arbetssätt och redovisningsformer; Lärarledd undervisning, juridisk metod varvad med grupparbeten, tingsrättsbesök och prov.
Ej för EK
Kontakt: Maja-Lisa Junkka
Engelska 6ENGENG06Språk/SvenskafvEngelska 6 krävs för grundläggande högskolebehörighet.
Kursen bygger vidare på Engelska 5 och ska utveckla dina färdigheter i det engelska språket. Dessa färdigheter innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
För yrkesprogram förutom HT
Kontakt: Eva Malmsten, Anita Sandin
Engelska 6ENGENG06Språk/SvenskawaEngelska 6 krävs för grundläggande högskolebehörighet.
Kursen bygger vidare på Engelska 5 och ska utveckla dina färdigheter i det engelska språket. Dessa färdigheter innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.
För yrkesprogram förutom HT
Kontakt: Eva Malmsten, Anita Sandin
Franska, Steg 1, 2 eller 4MODFRAxSpråk/SvenskawaSteg 1- 4 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontakt: Stephan Wininger
Italienska, Steg 1, 2 eller 4MODITAxSpråk/SvenskawaSteg 1-4 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontakt: Jessica Starck
Kinesiska, Steg 1MODZHOxSpråk/SvenskawaSteg 1.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontakt: Stephan Wininger
Spanska, Steg 1, 2 och 4MODSPAxSpråk/SvenskawaSteg 1-4 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontakt: Jessica Starck
Svenska 2SVESVE02Språk/SvenskafvSvenska 2 krävs för grundläggande högskolebehörighet.
Kursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Kursen bygger vidare på Svenska 1 och ska utveckla dina färdigheter i att tala, skriva, läsa och lyssna.
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ger dig tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.
I undervisningen får du möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter och du får sätta innehållet i relation till dina egna erfarenheter, intressen och din egen utbildning.
För yrkesprogram, förutom BF, HA eller VO
Kontakt: Ingrid Torfjäll, Eva Malmsten
Svenska 2SVESVE02Språk/SvenskawaSvenska 2 krävs för grundläggande högskolebehörighet.
Kursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Kursen bygger vidare på Svenska 1 och ska utveckla dina färdigheter i att tala, skriva, läsa och lyssna.
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ger dig tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.
I undervisningen får du möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter och du får sätta innehållet i relation till dina egna erfarenheter, intressen och din egen utbildning.
För yrkesprogram förutom BF, HA eller VO
Kontakt: Ingrid Torfjäll, Eva Malmsten
Teckenspråk för hörandeSVTSVT01Språk/SvenskafvGrundläggande principer för teckenspråkets gestuella-visuella struktur. Tecken, icke-manuella signaler och vardagsfraser i de språk eleven möter. Hur ord bokstaveras och används i svenskt teckenspråk.
Kontaktperson: Vincent Liljeteg
Tyska, Steg 1, 2 eller 4MODDEUxSpråk/SvenskawaSteg 1, 2 eller 4 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontakt: Cornelia Runsten-Hippe