Individuella val i årskurs 3

Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val. På Jämtlands Gymnasium söker du normalt 100 poäng i år 2 och 100 poäng i år 3. Utifrån de val som görs kommer skolan att organisera resurserna för nästa läsår, t.ex. anställa rätt sorts lärare. Detta är orsaken till att valen måste lämnas in i så god tid.

Individuella val

Kursutbud

Kursutbudet inom det individuella valet är gemensamt för alla elever inom Jämtlands Gymnasium i Östersund (Fyrvalla och Wargentin). Varje kurs är preliminärt planerad att hållas på Fyrvalla eller Wargentin, men det kan komma att ändras beroende på hur ansökningarna ser ut.

Information om kurser

Till hjälp för att välja rätt finns beskrivningar av några vanliga kurser inom det individuella valet. Om du vill veta mer om en kurs kan du kontakta den som står angiven som kontaktperson. Denne person är oftast en lärare som undervisar i kursen detta läsår. Kontakt tas via mejl, telefon eller genom att du söker upp personen. Du kan naturligtvis också intervjua kamrater som läser kursen detta år. Om du har funderingar kring behörighetskraven och vidare studier kan du också kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program.

Valansökan i Dexter

Valansökan görs genom att man loggar in i Dexter. Där presenteras alla kurser man kan välja beroende på vilket program man läser. I princip är det möjligt att ansöka om alla nationella kurser, även om de inte finns med i katalogen. I så fall måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare och komplettera din ansökan på en speciell blankett.

152 KBInstruktion för Dexter
Tidsschema

Januari
Information om valet via mentorer och SYV.
Möjlighet att fråga kontaktpersoner om olika kurser.

1 februari
Inriktningsvalen lämnas in för berörda program. Dessa ligger till grund för valutbudet i Dexter.

6 februari
Valen öppnar i Dexter.

Februari
Mentorer kontrollerar att alla i klassen fyller i sin ansökan i tid.

19 februari
Dextervalet stängs kl 15.00.

Mars
Kompletterande val för vissa.

Maj
Besked om antagning. Kursgrupperna fastställs.

Augusti – September
Under den andra skolveckan (och endast då) ges en begränsad möjlighet att ansöka om byte av kurs. Byten sker i mån av plats. Det tar sedan en vecka att administrera dessa byten.

Utökad kurs

Du kommer vid den preliminära antagningen att tilldelas kurser så att du når upp till sammanlagt 2500 poäng i din studieplan. Kurser som är registrerade som utökad kurs berörs inte av denna gräns vilket innebär att du kan få mer än 2500 poäng om du läst en sådan kurs.
Du som vill läsa utökad studiekurs kan ansöka om detta hos din rektor i samband med höstterminens start sedan schemat är fastställt. Endast kurser där det finns platser kvar är aktuella för utökad studiekurs.

Urvalskriterier

Om antalet platser på en viss kurs är begränsat så kommer platserna att lottas (med hjälp av en slumpalgoritm i datasystemet för valhanteringen) mellan dem som sökt kursen. I denna lottning går förstahandsval före reservval.

Att tänka på:
  1. För att en kurs ska starta krävs att ett visst antal elever söker kursen.
  2. Eftersom du inte kan vara säker på att få ditt förstahandsval är det viktigt att du tänker igenom dina reservval noga.
  3. Du kan inte välja en kurs som redan ingår i din studieplan. Kolla din individuella studieplan i Dexter eller fråga din mentor om du är osäker.
  4. I normalfallet bygger kurserna på varandra. T.ex. att kursen Engelska 7 förutsätter att du läst engelska 6.
  5. Du har rätt att läsa en kurs i idrott och en kurs i estetiska ämnen som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du rätt att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet.
  6. Du kan använda det individuella valet till att komplettera och bredda din behörighet till högre studier. Har du ytterligare frågor om behörighet så vänd dig till din studie- och yrkesvägledare.
Behörighetskrav till högskola

För att få börja studera vid ett universitet eller en högskola måste du uppfylla vissa krav på förkunskaper. Dessa förkunskaper uttrycks oftast som krav på viss utbildning från gymnasieskolan, men kan i några enstaka fall även handla om krav på t.ex. arbetslivserfarenhet eller färdighetsprov. Förkunskapskraven är indelade i grundläggande behörighet, som är gemensam för all högskoleutbildning och särskild behörighet, om det finns ytterligare krav för en viss utbildning.

Varför behövs behörighetskrav?
Behörighetskraven ska dels garantera en viss startnivå, dels ge besked till sökande om vad som krävs för att de ska kunna genomföra en viss utbildning och dels ge besked till dig som skall gå utbildningen vad som krävs för att du skall kunna genomföra utbildningen på ett bra sätt.
Men studieframgång beror naturligtvis inte bara på förkunskaper i vissa specifika ämnen. Den beror också på en rad personliga egenskaper och förutsättningar. Behörighetskraven har alltså främst en betydelse som allmän information till dig som blivande student om vilka förkunskaper som förutsätts inom en viss utbildning. Däremot kan inte uppfyllda behörighetskrav tolkas så att de ger dig som student någon absolut garanti för studieframgång.

Följande gäller:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå har den som

  • Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
  • Avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.

I de godkända betygen måste det ingå en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk om sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1-3, alternativt svenska som andraspråk 1-3), engelska om sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6), matematik om sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1a, 1b eller 1c), och gymnasiearbetet.

Elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in de kurser som krävs inom det individuella valet. För att uppnå grundläggande behörighet kan man välja följande kombination:

Årskurs 2 Välj ENGENG06 som individuellt val och SVESVE02 som tillval under Övrigt.
Årskurs 3 Välj SVESVE03 som individuellt val.

Man kan också komplettera inom vuxenutbildningen i ett senare skede för att få grundläggande behörighet och kommer då att prövas i grupp I (direktgrupp) när man söker till högskolan, trots denna komplettering. Kompletteringar utöver vad som krävs för grundläggande behörighet prövas däremot i grupp II.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är de förkunskaper som är nödvändiga för att man ska kunna  följa en viss utbildning och som krävs utöver den grundläggande behörigheten.  Den särskilda behörigheten är indelad i s.k. områdesbehörigheter.  Idén med dessa är att det skall finnas ett mindre antal områdesbehörigheter, som var och en gäller för en relativt stor grupp utbildningar.

Högskoleverket bestämmer vilken områdesbehörighet som gäller för högskoleutbildningar som leder fram till en yrkesexamen (t.ex. juristexamen, psykologexamen och sjuksköterskeexamen).

För övriga utbildningar beslutar varje högskola själv i vilken områdesbehörighet dessa skall placeras. Med övriga utbildningar menas program och kurser som leder fram till en s.k. generell examen, t.ex. Filosofie kandidat- eller Magisterexamen. Information om detta hittar du i universitetens och högskolornas kataloger samt i anmälningsmaterialet från Universitets- och högskoleverket.

Du kan söka mer information om behörighetskrav och kursutbud hos Universitets- och högskoleverket på www.uhr.se och på www.studera.nu.

Information om meritpoäng

Sökande med gymnasieexamen kommer att kunna få meritpoäng för respektive kurs enligt följande (högst 2,5 meritpoäng) som läggs till ditt jämförelsetal.

Moderna språk – högst 1,5 meritpoäng
• Moderna språk steg 3 – 0,5 meritpoäng
• Moderna språk steg 4 – 1,0 meritpoäng
• Moderna språk steg 5 eller Moderna språk steg 2 i nytt språk – 0,5 meritpoäng (endast aktuellt om steg 3 krävs för behörighet)

Engelska – högst 1,0 meritpoäng
• Engelska steg 7 – 1,0 meritpoäng

Matematik – högst 1,5 meritpoäng
• En kursnivå över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
• Två kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
• Tre kursnivåer över behörighetskravet – 0,5 meritpoäng
• Matematik steg 5 – 1,0 meritpoäng
• Matematik specialisering – 0,5 meritpoäng

Exempel:
1. Om Matematik steg 4 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5 och 0,5 meritpoäng för Matematik specialisering.
2. Om Matematik steg 3 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 4 och 1,0 meritpoäng för Matematik steg 5.
3. Om Matematik steg 2 krävs för behörighet kan en sökande tillgodoräknas 0,5 meritpoäng för Matematik steg 3, 0,5 meritpoäng för steg 4 och 0,5 meritpoäng för steg 5.

Om du är osäker på vilka kurser som ger meritpoäng kan du kontakta studie- och yrkesvägledaren på ditt program. Mer information om att söka till högskolan hittar du på http://www.studera.nu/

Kursutbud Individuella val årskurs 3

BenämningKursKategoriEnhetKursbeskrivning
Affärskommunikation – EngelskaAFFAFÄ00SSpråk/SvenskawaKursen Affärskommunikation, som bedrivs på engelska, vänder sig till de som vill utveckla sin förmåga att använda engelska som kommunikationsmedel i både tal och skrift i internationella, yrkesmässiga situationer. Några moment som vi arbetar med under kursen är:
• Sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden i olika länder, framförallt de engelskspråkiga.
• Affärsseder och kulturella uttryck i olika länder.
• Muntlig och skriftlig kommunikation på engelska i olika affärssammanhang.
• Framställning av affärsdokument.
• Framställning av informations- och presentationsmaterial med hjälp av modern informationsteknik.
Förkunskapskrav Eng 5
Kontaktperson: Linda Sellén
AktivitetsledarskapPEDAKI00SIdrott/Friluftsliv/HälsawaTillsammans planerar, genomför och utvärderar vi kortare och längre aktiviteter i naturen. Aktiviteterna genomförs på vatten, isar och vinterfjället.
Vi fördjupar oss i ledarskap och grupprocesser. Kursen ger också en inblick i olika organisationers verksamhet och utbildning inom området.
De längre turerna genomförs lördag till måndag.
Kontaktperson: Kalle Lindahl eller Peter Eklöv
Bild och form 1bBILBIL01bEstetik/MediawaDet här är en kurs för dig som vill utveckla dig inom måleri och skulptur men som också vill prova gamla som nya material och metoder.
Du får mycket tid att måla och skulptera i den här kursen. Du får också grundläggande kunskaper i bland annat färglära och komposition. Måla kan du göra i oljefärg på duk men du kan också skapa digitala bilder.
Genom att titta på egna och andras arbeten och sätta ord på vad du ser förstår du snart mer av bildernas språk.
Du får också lära dig metoder att ta till de gånger inspirationen fattas.
Vi använder uteslutande vattenlöslig oljefärg och slipper starka lösningsmedel.
Ej för ESBIL, TEDES.
Kontaktperson: Kristina Björkman
Dansteknik 1DATDAS01SEstetik/MediawaKursen ger dig möjlighet att utveckla fysiska färdigheter i dansen och ett konstnärligt förhållningssätt till dansteknik. Du kommer utveckla dina danstekniska färdigheter genom att träna det kroppsliga minnet, utveckla din förmåga att uppfatta nyanser i rörelseuttryck och utveckla dina färdigheter i att utföra dessa. Kursen kräver att du har förkunskaper i en eller flera dansstilar. Antingen har du gått kursen Dansorientering eller så har du dansvana från någon dansskola.
Kontaktperson: Caroline Dahlqvist
Digitalt skapande 1DIGDIG01Estetik/MediawaSkapande digital bild/ljud/film
(Välj ”DIGDIG01” i Dexter)

Detta är en variant av kursen Digitalt skapande. (Du kan inte välja denna kurs om du läst DIGDIG01-3D tidigare.)
Du får under första halvan av kursen prova programmen Photoshop, Illustrator, InDesign, Garageband och Premiere. Det blir lite foto, lite film, lite musik.
Under den andra halvan kan du välja att fördjupa dig i något eller några av programmen och lära dig mer om t.ex. Photoshop, skriva musik med hjälp av Garageband eller skapa filmer i Premiere. Eller så kanske du vill göra mer av allt. Du bestämmer. Det är i första hand den skapande delen som betonas före den tekniska hanteringen. Du behöver alltså inte vara tekniskt lagd för denna kurs.
Kursen hålls i Mac-miljö.
Ej för ESBIL eller ESEST
Kontaktperson: Staffan Eriksson
Digitalt skapande 1 – 3DDIGDIG01-3DEstetik/Mediawa3D och datoranimation
(Välj ”DIGDIG01-3D” i Dexter)

Detta är en variant av kursen Digitalt skapande. (Du kan inte välja denna kurs om du läst DIGDIG01 tidigare.)
Med hjälp av ett 3D-program lär du dig bygga och ljussätta scener så att de ser ut som fotografier. Det går även att göra realistiska kläder och frisyrer åt karaktärer, skapa animationer där flygplan flyger, figurer springer eller hus sprängs.
När du kan grunderna får du själv välja ett område du vill jobba vidare med. Det du gör kan bli underhållning och filmeffekter, spännande reklamsnuttar eller vetenskapliga instruktionsfilmer.
Huvudverktyget är Cinema 4D. Du använder även program som Photoshop, Premiere, Audition, After Effects m.fl. - men framför allt din egen fantasi!
Ej för ESBIL eller ESEST
Kontaktperson: Anders Frank
Digitalt skapande 2DIGDIG02Estetik/MediawaKursen är en fortsättning på DIGDIG01.

Här fortsätter du med fördjupat arbete i några av de program du lärt dig i kursen Digitalt skapande 1.
Den här gången jobbar du med ett större projekt, där du blandar lämpliga datorprogram för att förverkliga dina idéer.
Gruppen läser tillsammans med Digitalt skapande 1 och i mån av plats.
Kursen hålls i Mac-miljö.
Endast för de som har läst DIGDIG01
Kontaktperson: Staffan Eriksson
Digitalt skapande 2 – 3DDIGDIG02-3DEstetik/MediawaKursen är en fortsättning på DIGDIG01-3D.

Här fortsätter du med fördjupade animeringar och visuella effekter i 3D. Förutom 3D-programmet använder du program för ljud-, musik- och bildredigering. Den här gången jobbar du med ett större projekt, underhållning, spel eller information, där du blandar lämpliga datorprogram för att förverkliga dina idéer.
Endast för de som har läst DIGDIG01
Kontaktperson: Anders Frank
Engelska 6ENGENG06Språk/SvenskawaKursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Kursen bygger vidare på Engelska 5 och ska utveckla dina färdigheter
i det engelska språket. Dessa färdigheter innefattar dels reception,
som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och
interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i
tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften
och mottagare.
För yrkesprogram, men inte HT
Kontakt: Eva Malmsten
Engelska 7ENGENG07Språk/SvenskawaDu fortsätter att utveckla dina färdigheter i engelska och använder texter och övningar av mer komplex karaktär från olika ämnesområden såsom t ex aktuella samhällsfrågor, vetenskap, kultur, historia och politik. Du tränar på att använda och anpassa engelska språket på olika sätt för olika syften såsom t ex att skriva formella texter, presentera och diskutera olika ämnen muntligt och att argumentera både skriftligt och muntligt. Du läser engelsk litteratur från olika epoker och genrer och diskuterar såväl muntligt som skriftligt innehåll utifrån olika perspektiv. Du väljer ett fördjupningsområde och presenterar detta både muntligt och skriftligt.
Förkunskapskrav Eng 6
Kontaktperson: Anders Edlund
Ensemble 2MUSENS02SEstetik/MediawaEn kurs där du spelar/sjunger tillsammans med andra, i både större och mindre grupper. Vi spelar mest pop/rock och singer/songwriter, både akustiskt och förstärkt.
Du får lära dig hur man repeterar på ett effektivt sätt och hur man kopplar ihop och hanterar stora delar av den tekniska utrustningen. Kursen innehåller även praktik, teori, konsertrutiner och moment i musikrelaterad arbetsmiljö.
Kursen kräver instrumentvana eller sångvana.
Endast för de som har läst Ensemble 1
Kontaktperson: Roger Eriksson, Olle Lindqvist
EntreprenörskapENTENR0Programspecifika kurserfvKursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor.
Kursen är förvald för elever på inriktning FTTRA.
Endast för FTTRA
Kontaktperson: Roger Orvegård
Entreprenörskap och företagande (UF)FÖRENT0Samhälle/Ekonomi/BeteendewaKursen ska ge grundläggande kunskaper i att planera, driva samt vid läsårets slut avveckla ett företag. Arbete i grupper om 2-5 personer utifrån Ung Företagsamhets koncept, d v s att driva ett UF-företag under läsåret. Deltagarna lär sig om affärsplaner, försäljningsteknik, ledarskap och organisation, samt företagsekonomiska begrepp och metoder inom kalkylering, marknadsföring och redovisning.
Ej för EK eler HA
Kontaktperson: Ann-Katrin Wiberg
Film- och tv-kunskapKOSFIL0Estetik/MediawaI denna kurs får du se och lära dig om film från olika epoker, genrer och kulturer. Du kommer få se både ny som äldre film. Scener ur filmer men också filmer i sin helhet.
Du kommer att få lära dig film- och tv-historia och dess utveckling från stumfilm, spelfilm och dokumentärfilm till digitalt filmberättande.
Du får också en fördjupad inblick i filmgenrer och vad som är typiskt för en genrefilm.
En viktig del som du också får lära dig är hur filmen är uppbyggd, dvs film- och tv-dramaturgi.
Idag påverkar tv-serier filmen mycket men så har det inte alltid varit. Hur har teven påverkat filmen och hur har tv-serier och andra program utvecklats under åren.
Kontaktperson: Lennart Samor
Fotografisk bild 1FOTFOT01Estetik/MediawaKursen behandlar grundläggande kunskaper i fotografering och bildframställning, bildanalys och bildberättande.
Du får lära dig att redigera dina bilder i Photoshop.
Under kursen får du lära dig hur en digital systemkamera fungerar och hur du använder den. Du får lära dig hur man komponerar bilder och hur bilder kommunicerar för att förmedla olika budskap. Du får också lära dig om fotografiska genrer från förr och nu och om de upphovsrättsliga regler som gäller fotografiska bilder.
Ej för ESEST
Kontaktperson: Peter Ljungström, Eva Adolfsson
Franska, Steg 2-5MODFRAxSpråk/SvenskawaSteg 2, 3, 4 eller 5 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontaktperson: Stephan Wininger
Färg och dekorationslackeringLACFÄR0Programspecifika kurserfvKursen innebär en fördjupning inom programmet. Mer information ges av kontaktpersonen eller mentor.
Kursen är förvald för elever på inriktning FTKAR.
Endast för FT
Kontaktperson: Tommy Nygaard
Historia 1a2HISHIS01a2Samhälle/Ekonomi/BeteendewaDenna kurs är på 50 poäng.
Kursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val tillsammans med ytterligare en 50-poängskurs.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Kursen behandlar bland annat industrialiseringen och demokratiseringen under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt. Den tar även upp historiska teorier och begrepp, källkritik och historieanvändning.
Endast för yrkesprogram och TE
Kontaktperson: Karin Rylenius
Idrott och hälsa 1S – FotbollIDRIDO01-FIdrott/Friluftsliv/HälsawaUnder kursen väljer du att specialisera dig i fotboll som lagbollspel.
Kursen ger dig kunskap i fotbollens historia, organisation, regler och taktik. Vidare får du lära dig att lägga upp, genomföra och analysera träningsprogram.
Kursen kan inte väljas om man redan läst Idrott och hälsa 1S – Lagbollspel eller Racketspel.
Kontaktperson: Mikael Eklund
Idrott och hälsa 1S – RacketspelIDRIDO01-RIdrott/Friluftsliv/HälsawaDu får prova flera populära racketsporter. Under kursen väljer du att
specialisera dig i bordtennis, badminton eller tennis. (Du väljer ett av dessa alternativ i början av kursen.) Kursen ger dig kunskap i
den valda idrottens historia, organisation, regler och taktik
Vidare får du lära dig att lägga upp träningsprogram och att genomföra och analysera dessa.
Kursen kan inte väljas om man redan läst Idrott och hälsa 1S – Lagbollspel eller Racketspel.
Kontaktperson: Peter Eklöv
Idrott och hälsa 2S – FotbollIDRIDO02-FIdrott/Friluftsliv/HälsawaDetta är en fortsättningskurs för dig som läst kursen Idrott och hälsa 1S - Fotboll i årskurs 2.
Kontaktperson: Mikael Eklund
Idrott och hälsa 2S – RacketspelIDRIDO02-RIdrott/Friluftsliv/HälsawaDetta är en fortsättningskurs för dig som läst kursen Idrott och hälsa 1S - Racketspel i årskurs 2.
Kontaktperson: Peter Eklöv
Idrott och hälsa 2S - InnebandyIDRIDO02Idrott/Friluftsliv/HälsawaDetta är en fortsättningskurs för dig som läst kursen Idrott och hälsa 1S - Innebandy i årskurs 2.
Kontaktperson: Mikael Eklund
Italienska, Steg 2-5MODITAxSpråk/SvenskawaSteg 2, 3, 4 eller 5 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontaktperson: Jessica Starck
Jakt och viltvård 1SKOJAK01Natur/Matematik/DatawaKursen innehåller praktiska och teoretiska moment inom områdena jakt, viltvård och natur.
Exempel på praktiska moment i kursen är jakt, tillvaratagande av vilt, och skytte på skjutbana med instruktör. Dessutom finns möjlighet att avlägga Svenska Jägareförbundets jägarexamen.
Kontaktperson: Kenneth Mella
Latin - språk och kultur 1LATLAT01Språk/SvenskawaI Latin - språk och kultur 1 får du lära dig grunderna i det latinska språket och se hur det lever vidare i moderna språk. Du kommer att öka din förståelse för såväl vetenskapliga begrepp och termer som för kända citat och bevingade ord. Kursen behandlar även viktiga händelser och företeelser i Romarriket samt hur dessa avspeglar sig i det västerländska samhället inom allt från språk, rättsväsende och byggnadsteknik till litteratur och konst.
Ej för HUSPR
Kontaktperson: Elin Klefbom, Jessica Starck
MarknadsföringFÖRMAD0Samhälle/Ekonomi/BeteendewaKursen ger dig kunskaper om marknadsföring av varor ooch tjänster och betydelsen av varaktiga relationer. Du lär dig om marknadsplaner och strategier, intern och extern marknadskommunikation samt omvärldsanalys.
Ej för elevers om läser EKEKO Marknadsföring.
Kontakt: Thomas Hjälm
Massage 1MAAMAA01Idrott/Friluftsliv/HälsawaI kursen får du grundläggande kunskaper i svensk klassisk massage för att användas i skadeförebyggande och hälsofrämjande syfte, framför allt genom ökad blodcirkulation och muskulär och mental avslappning. Du lär dig grunderna i fackterminologi, massagens effekter och kroppens anatomi vad gäller skelett och muskler. Du lär dig att arbeta med massage på ett ergonomiskt, etiskt, hygieniskt och miljömässigt sätt. Slutmålet är att kunna utföra en helkroppsmassage med olja.
Kontaktperson: Beret Bertilsdotter-Berggren
Matematik 2aMATMAT02aNatur/Matematik/DatawaKursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt
potensfunktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och
andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem.
Lösning av exponentialekvationer, som används i bl. a ekonomiska
sammanhang, genom prövning och grafiska metoder.
Algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
Kontaktperson: Göran Nordström
Matematik 3bMATMAT03bNatur/Matematik/DatawaKursen behandlar följande centrala innehåll:
Algebra
Derivata
Exponentiell förändring
Integraler
Problemlösning
Endast för EKJUR, SA och de som har läst MAT02 som individuellt val
Kontaktperson: Jan Wermelin
Mental träningHALMEN0Idrott/Friluftsliv/HälsawaDu är vad du tänker! Tankens kraft är stor!
När du är medveten om dina tankar och känslor infinner sig en bättre balans i ditt liv och därmed mindre stress. Genom att studera, diskutera och pröva olika metoder inom kursen mental träning, får du verktyg för att påverka ditt välbefinnande. Kursen innehåller både praktisk och teoretisk kunskap och bygger på aktuell forskning.
Något av innehållet är:
kurs i mindfulness
mental avslappning och meditationstekniker
massagemetoder, tai chi, yoga och qi gong
individuell analys och process för stressreducering
litteraturstudier och gruppdiskussioner
skriftliga/muntliga reflektioner och utvärderingar
Kontaktperson: Hans Kernell
Måleri - dekorationsteknikerMARMAE0Estetik/MediafvKursen syftar till att ge dig kunskap och erfarenheter om olika dekorationstekniker inom måleri, som ex. illusionsmåleri, grisaillemålning, avancerad ådring, marmorering, lasering, svampmålning och schablonmålning. Vidare ska den ge dig kunskaper om det dekorativa måleriets historia.
Kontaktperson: Åke Nilsson
Naturkunskap 2NAKNAK02Natur/Matematik/DatawaI kursen läser vi om människokroppens uppbyggnad och funktion. Vi lär oss mer om evolutionens mekanismer och hur organismer utvecklats.
Kursen behandlar även materians uppbyggnad, organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle och hur livsmedel, moderna material och andra produkter kan framställas genom industriella processer och med ett miljöperspektiv i fokus. Kursen ger behörighet för vidare studier inom områdena arkitektur/naturresurser och farmaci/medicin/naturresurser/ naturvetenskap/odontologi/omsorg/vård.
Endast för BF, EK, ES, HU oh SA
Kontaktperson: Anders Eriksson
Paket Psykologi 1 + Psykologi 2aPSY1+PSY2Samhälle/Ekonomi/BeteendewaPaket med 50p + 50p.
Kursen Psykologi 1 behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika perspektiv. Kursen tar upp hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv, samt hur människan påverkas och formas tillsammans med andra i grupp. Vidare studeras psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.
I kursen arbetar vi utifrån teorier, övningar, diskussioner och experiment.
Kursen Psykologi 2a behandlar olika aktuella tillämpningsområden. Exempel på områden är personlighetspsykologin och utvecklingspsykologin som beskriver hur vi utvecklas och formas i samspelet mellan arv och miljö. Kursen tar även upp psykisk ohälsa och olika behandlingsalternativ. Vidare studeras hur medier, livsstilar och kulturer påverkar oss människor.
I kursen tillämpas olika teorier och modeller samt experiment och observationer.
Ej för EK, HUKUL, SA eller VO
Kontaktperson: Ingela Löf
Produktionsutrustning 1PRUPRD01Programspecifika kurserfvKursen ger dig grundläggande kunskaper inom maskinteknik där du kommer att få jobba med praktiska övningar i både svarvning och fräsning och lära dig hur utrustningen fungerar. Kursen handlar också om hur industriteknisk produktionsutrustningen används enligt gällande säkerhetsföreskrifter och hur den underhålls.
Ej för IN, TEPRO. Förtur för FT
Kontaktperson: Sven-Erik Jonsson
RetorikSVERET0Språk/SvenskawaI kursen retorik får du öva dig på att tala inför andra i kommunikationssituationen. Genom praktiska övningar i grupp utvecklas och stärks du som talare. Du får lära dig att skriva och framställa texter som fungerar väl i sitt sammanhang. Faktorer som språk, disposition, stilfigurer och dess betydelse i talsammanhang har en betydande roll. I kursen retorik får du även arbeta med att utveckla ditt kroppsspråk. Du lär dig den retoriska arbetsprocessen och hur du kan använda den som redskap för muntliga framställningar.
I kursen retorik får du även arbeta med att utveckla ditt kroppsspråk. Du får träna aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. Du lär dig också att analysera muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
Kontaktperson: Ingrid Torfjäll
Rätten och samhälletJURRÄT0Samhälle/Ekonomi/BeteendewaI kursen Rätten och samhället får du juridiska kunskaper om konstitutionell rätt, internationell rätt, straffrätt, processrätt, sambandet mellan etik och moral i samhället samt juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
Undervisningen är problembaserad och den juridiska metoden ligger i fokus. Undervisningen varvas med tingsrättsbesök, analys av juridiskt material samt inlämningsuppgifter.
Ej för EKJUR
Kontaktperson: Maja-Lisa Junkka
Samhällskunskap 1a2SAMSAM01a2Samhälle/Ekonomi/BeteendewaDenna kurs är på 50 poäng.
Kursen ligger på en egen schemaposition och kan antingen väljas som utökad kurs tillsammans med ett annat individuellt val eller istället för ett ordinarie individuellt val tillsammans med ytterligare en 50-poängskurs.
Valet återfinns under Övrigt i Dexter.
Kursen bygger vidare på Samhällskunskap 1a1 och ska utveckla ditt samhällsvetenskapliga tänkande ytterligare. I kursen får du träna upp dina analytiska och källkritiska förmågor. Kursens innehåll behandlar de politiska ideologierna, samhällsekonomi och medias roll i samhället.
Endast för yrkesprogram. Ej för BF eller VO
Kontaktperson: Roger Orvegård
Service och bemötandeSEVSEV01Programspecifika kurserfvI den här kursen får du bland annat utveckla dina kunskaper i hur man i servicesituationer bemöter kunder på ett yrkesmässigt sätt, samt utveckla din förmåga att tillvarata kundkontakter för att skapa långsiktiga relationer.
Kursen är förvald för elever på inriktning FTLAS.
Ej för HT eller RL
Kontaktperson: Kerstin Sandberg
Spanska, Steg 2-5MODSPAxSpråk/SvenskawaSteg 2, 3, 4 eller 5 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontaktperson: Jessica Starck
Specialyrken 1HUBSPC01SProgramspecifika kurserfvKursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och erfarenheter i arbeten med keramiska plattor (kakel och klinker) och natursten (skiffer, kalksten och marmor). Utbildningen ger även kunskap i tätskiktsarbete, flytspackling, kvalitet, teknik samt material för tillämpning av olika ytskiktsystem enligt gällande regler. Kursen ger dessutom kunskap om vad som kännetecknar en god och säker arbets- och boendemiljö.
Endast för BAHUS. Kursen innebär en fördjupning inom programmet.
Kontaktperson: Mikael Eddelid
Svenska 3SVESVE03Språk/SvenskafvSvenska 3 krävs för grundläggande högskolebehörighet.

I kursen utvecklar du dina förmågor i muntlig och skriftlig framställning. Du får fördjupad kunskap om och användning av den retoriska arbetsprocessen. Den skriftliga framställningen i kursen anknyter till den vetenskapliga texttypen. Skönlitteratur inom olika genrer behandlas liksom litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg för litteraturanalys. Kursen innehåller också språkhistoria, släktskap mellan olika språk och språkförändring.
Endast för yrkesprogram
Kontaktperson: Eva Malmsten, Elisabeth Hansson
Svenska 3SVESVE03Språk/SvenskawaSvenska 3 krävs för grundläggande högskolebehörighet.

I kursen utvecklar du dina förmågor i muntlig och skriftlig framställning. Du får fördjupad kunskap om och användning av den retoriska arbetsprocessen. Den skriftliga framställningen i kursen anknyter till den vetenskapliga texttypen. Skönlitteratur inom olika genrer behandlas liksom litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg för litteraturanalys. Kursen innehåller också språkhistoria, släktskap mellan olika språk och språkförändring.
Endast för yrkesprogram
Kontaktperson: Eva Malmsten, Elisabeth Hansson
Svets grundSAASVT0Programspecifika kurserfvDu får lära dig några vanliga svetsmetoder för svetsning i kälfogar och stumsvetsar i enkla svetslägen. Du får också lära dig om utrustningens funktion och användningsområden samt säkerhetsanordningar.
Kursen ingår i ett förvalt paket tillsammans med Färg- och dekorationslackering för elever på inriktning FTKAR och tillsammans med Service och bemötande för elever på FTLAS. För övriga är det en fristående kurs.
Förtur FTLAS,FTKAR. Ej för IN
Kontaktperson: Håkan Eriksson
TimringTRÄTIM0Programspecifika kurserfvKnuttimrade hus tillhör vårt kulturarv och kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och erfarenheter i knuttimring. Vi bygger ett mindre hus på ett hantverksmässigt sätt.
Endast för BAHUS
Kontaktperson: Karl-Ove Qvarfordt
Träningslära 1 – KonditionTRNTRN01KIdrott/Friluftsliv/HälsawaKursen vänder sig till dig som gillar träning eller som behöver komma igång med din träning!
I fokus står lärande och träning vad gäller egenskaper som uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Träningsplanering, genomförande och uppföljning av din personliga träning är en central del av kursen. För att styra träningen rätt kommer du att skriva träningsdagbok under kursens gång.
Du får fördjupa dig i om hur kroppen fungerar och hur du kan påverka din prestation.
Kontakt: Eva Lundqvist
Träningslära 1 – StyrkaTRNTRN01SIdrott/Friluftsliv/HälsawaKursen vänder sig till dig som gillar träning eller som behöver komma igång med din träning!
I fokus står lärande och träning vad gäller egenskaper som uthållighet, styrka, rörlighet och koordination. Träningsplanering, genomförande och uppföljning av din personliga träning är en central del av kursen. För att styra träningen rätt kommer du att skriva träningsdagbok under kursens gång.
Du får fördjupa dig i om hur kroppen fungerar och hur du kan påverka din prestation.
Kontakt: Eva Lundqvist
Tyska, Steg 2-5MODDEUxSpråk/SvenskawaSteg 2, 3, 4 eller 5 beroende på förkunskaper.
I språkkurserna får du möjlighet att utveckla kunskaper i språket och kunskaper om omvärlden samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för olika syften. Du får möta talat och skrivet språk av olika slag och genom att använda språket i meningsfulla sammanhang får du möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.
Kontaktperson: Cornelia Runsten-Hippe