Samhällsvetenskapsprogrammet Flex (SA-F)

Upplever du att allt som sker runtomkring dig i skolan tar all din energi? Samhällsvetenskapsprogrammet Flex med inriktning samhälle, skapar förutsättningar för dig! Här får du möjlighet att lägga din energi på studierna och få förutsättningar för att även orka med en meningsfull fritid.

Den här delen av Samhällsvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som av någon anledning upplever att den vanliga skolmiljön är alltför utmanande. Till exempel om du har diagnos inom NPF eller om du har andra liknande utmaningar.

Utbildningen är belägen i närheten av Wargentin, i N-huset på Campusområdet. Här kan du gå en virtuell rundvandring i våra fina lokaler.

Tror du att SA-Flex kan vara något för dig? Tveka inte att ta kontakt med oss för att få göra ett studiebesök!

Mindre sammanhang

• Färre elever i klasserna (15 elever per årskurs) 
• Högre lärartäthet som skapar förutsättningar för relationsbyggande. 
• Högre tillgång till specialpedagogiskt stöd. 
• Eget plan i N-huset på Campus där även matsal finns.


Högre flexibilitet 

• Hög grad av individuell anpassning av miljön, så som fasta arbetsplatser, ljuddämpande möblering, intrycksreducering mm. 
• Personal (ej undervisande) som skapar möjlighet för rastaktiviteter, behov av avbrott under skoldagen, samtal, kontakt vid frånvaro osv. 


Tydligare struktur 

• Tydligare struktur på schema. 
• Förutsägbar lektionsstruktur.


Samverkan

• Vid behov samverkar vi med berörda instanser på individnivå, så som Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten, Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH), Lagen om stöd och service (LSS) med flera.

Vid ansökan till SA-Flex ska avlämnande skola fylla i ett särskilt behovsunderlag som bifogas.

341 KBSärskilt behovsunderlag

Samhällsvetenskaps­programmet Flex (SA-F)

Du förbereder dig för vidare studier på universitetet inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Samhällsvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som vill gå en bred högskoleförberedande utbildning
inom det samhällsvetenskapliga området. Du får kunskaper om hur vårt samhälle är uppbyggt och vad
som styr det.

I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv. Du får träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera information och ny kunskap.

Inriktning Samhällsvetenskap

Du utvecklar din förmåga att självständigt och kritiskt granska vad som händer i din närhet och resten av världen. Du får lära dig se sammanhang och ge förslag på beslut och lösningar kring olika samhällsfrågor.

Kontaktuppgifter

Rektor
Märith Jonsson
marith.jonsson@jgy.se
010-490 24 12

Specialpedagog
Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
010-490 25 09

Studie- och yrkesvägledare
Gudrun Hedbergh
gudrun.hedbergh@jgy.se
010- 490 25 25

Skolkurator
Maria Frykman
maria.frykman@jgy.se
070-185 76 78

Skolsköterska
Anette Sundvisson
anette.sundvisson@jgy.se
070-185 76 81

658 KBSA-Flex Programblad

Poängplan

Samhällsvetenskapsprogrammet Flex (SA-F)

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300

Programgemensamma ämnen 300

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inr. Samhällsvetenskap, SASAM 750

Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering* 100
Internationella relationer* 100
Valbara programfördjupningskurser 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

FAQ Samhällsvetenskapsprogrammet Flex

Finns det en timplan för SA-Flex som visar vilken kurs som läses vilken årskurs?
SA-Flex följer samma timplan som SASAM
Hur är en skolvecka upplagd?

Vi planerar för att kunna blockläsa vissa kurser under perioder medan andra kurser läses över helår som tex idrott, språk och matematik

Hur kommer idrotten att vara upplagd? Möjlighet till anpassad idrott?

För de som behöver kommer idrotten som för alla andra elever kunna anpassas. Inte helt klart hur den kommer se ut, men vi tänker att den kommer ske gemensamt för de som går på SA-Flex

Kan man läsa SA-Flex på fyra år?

I grunden är utbildningen tre år precis som alla andra utbildningar. Ett fjärde år behovsprövas.

Kommer det finnas sökbara IMV-platser (Programinriktat val) på SA-Flex?

Nej, men man kan anmäla intresse för en IMV-plats på programmet i Dexter när man söker till gymnasiet. Det finns inga reserverade platser för IMV-elever utan dessa tas in efter enskild bedömning och i mån av plats. 

Kommer eleverna på SA-Flex att välja Individuellt val ur ordinarie valkatalog (blandade grupper från WAR/FYR) eller eget utbud?

För elever som vill läsa i ordinarie grupper kan de välja ur ordinarie valkatalog. Annars kommer gruppen att kunna läsa på SA-Flex men med ett begränsat utbud

Kommer man kunna läsa SVA (svenska som andraspråk) på SA-Flex?

Ja

Lunchen – i Sporthallen eller i hus N?

Alla elever erbjuds lunch i hus N. De som vill får självklart gå till matsalen i Sporthallen.

Urvalsprocessen. Hur och utifrån vad görs urvalet om de har fler sökande än platser?

Under förutsättning att ett fullständigt särskilt behovsunderlag som uppfyller våra kriterier finns, är det meritvärde som gäller.

Vilka moderna språk kan eleverna läsa på SA-Flex?

Om eleverna önskar läsa moderna språk (steg 1-2 eller steg 3-4) i de ordinarie språkgrupperna finns möjlighet att göra det. Hos oss på SA-Flex kommer man att kunna läsa tyska.

En dialog kommer att föras med varje elev kring språkalternativen.

Vilka programfördjupningskurser ingår på SA-Flex? Valbara programfördjupningskurser?

Vilka fördjupningskurser vi kommer att ha i åk 3 kommer att planeras.