Erasmus+ KA2 Mobilitet Skola och Strategiska Partnerskap

Med Erasmus+ mobilitet skola får lärare, skolledare och annan personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen. Syftet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. De primära målen är att förebygga tidiga skolavhopp, stärka elevers kunskaper och färdigheter, samt stärka kvaliteten i undervisningen. Projektidén ska vara kopplad till minst en och max tre av programprioriteringarna. Fokus läggs därför på projekt som:

  • Gynnar individers färdigheter och kvalifikationer.
  • Uppmuntrar utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder.
  • Fokuserar på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
  • Främjar nyckelkompetenser som exempelvis matematik eller entreprenörskap.
  • Avser att minska tidiga skolavhopp.
  • Stärker elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik och säkerställer en god skriv- och läsförmåga.
  • Stärker och utvecklar områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper med flyktingar, asylsökande och migranter, det flerspråkiga klassrummet samt tolerans och mångfald.
  • Utvecklar ledarskap och lärares kompetens för att på så sätt utveckla organisationen och öka kvaliteten i undervisningen och säkerställer god kvalitet inom förskolan,
  • samt bidrar till att utveckla metoder inom lärarutbildningen för att nyexaminerade lärare ska ha verktygen att hantera dessa målsättningar.

JGY Blogg kan du följa våra elever och lärare på deras resor och läsa mer om deras upplevelser.

Projekt och partnerskap inom Erasmus+ KA2

Europe In Change

Become Your Own Boss

Untold European Stories