Elevinformation

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykisk arbetsmiljö är en förutsättning för all verksamhet inom Jämtlands Gymnasium. Skyddsombud och elevskyddsombud bedriver tillsammans med elever, personal, chef och rektorer ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetet innebär att:

 • förebygga ohälsa och olycksfall
 • bibehålla den goda lärandemiljön/utbildningsmiljön

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden utses av eleverna med minst två representanter för varje program. Av dessa väljs sedan två representanter som elevhuvudskyddsombud. Elevskyddsombuden får varje höst en utbildning under fyra halvdagar,därefter träffas de kontinuerligt i möten varje månad. Vid möten i skyddskommittén deltar elevskyddsombuden när skolmiljöfrågor diskuteras.

Elevskyddsombuden samarbetar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tillsammans med; personalens skyddsombud, skolledning, bitr. förbundschef, representanter för fastighet, vaktmästare m.fl.

De skolmiljöfrågor som elevskyddsombuden på Wargentin, Fyrvalla, Torsta, Bräcke och Bispgården håller på med är bland annat:

 • Ett förbättrat brandskydd i samarbete med skolledning och brandmyndighet
 • Motverka mobbning och annan kränkning
 • Kontinuerligt följer upp och dokumenterar arbetet vid skolans systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) vilket innebär att man ständigt följer upp den fysiska och psykosociala skolmiljön
 • Medverkar vid ombyggnader och uppfräschning av lokaler etc.

 

Betyg

I gymnasiet sätts betyg på varje kurs man läser. Läraren ska meddela vilket betyg du kommer att få och inom två veckor efter avslutad kurs ska betyget synas i Dexter/Skola24.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A.

Kunskapskrav

Läraren ska fortlöpande informera om de krav som ställs för att nå ett visst betyg. Du kan när som helst fråga din lärare om hur du ligger till i förhållande till dessa krav.

Betygsutdrag

Dina betyg visas i din studieplan i Dexter. Du har dessutom möjlighet att varje termin få ett skriftligt utdrag ur betygskatalogen. Utdraget visar betyg i avslutade kurser samt ogiltig frånvaro under terminen. Utdrag ur betygskatalogen hämtas på skolexpeditionen.

Är du tidigare elev och behöver ett nytt betygsutdrag? Beställ ditt betyg här.

Examen

Då du går ut gymnasiet utfärdas ett Examensbevis om du uppfyller kraven för gymnasieexamen. Om du inte uppfyller kraven utfärdas istället ett Studiebevis. Både examensbevis och studiebevis innehåller betyg på samtliga kurser i din studieplan.

Ytterligare information

385 kBBedömning och betygsättning i gymnasieskolan (Skolverket 2012)

 

Bibliotek, Wargentin & Fyrvalla

Bibliotekens verksamhet skall fungera som en integrerad pedagogisk resurs i undervisningen. Bibliotekarierna har till uppgift att undervisa och handleda elever i informationssökning, samt tillgodose behovet av ett allsidigt och aktuellt mediebestånd. Tillgänglighet och god service skall prägla verksamheten.

I biblioteken finner du

 • böcker inom många olika ämnen samt uppslagsverk, romaner och diktsamlingar.
 • databaser som till exempel Nationalencyklopedin, Artikelsök med flera.
 • dagstidningar och tidskrifter.
 • arbetsplatser för större och mindre grupper.
 • multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning.
 • kunnig och serviceinriktad personal.

Låneregler 

I vårt bibliotek får eleverna låna böcker för skolarbete och fritid; de lånar även sina läromedel via biblioteket. Lånekort är den ”blipp” som eleven hämtar ut i samband med skolstart. Denna är en värdehandling, vilket innebär att eleven är ansvarig för böcker och annat material som lånas på den. Allt som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick.

Om böckerna inte återlämnats efter två påminnelser till elevens mejladress, skickas en räkning till hemadressen. (När det gäller läroböcker går även påminnelserna till hemadressen.) Observera att denna räkning inte omfattar några förseningsavgifter, utan endast kostnaden för materialet i fråga. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. För utskick av betalningspåminnelse tillkommer avgift enligt gällande lag och förordning.

Talböcker/Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar och distribuerar talböcker för personer med läshinder. Biblioteket har tillgång till MTM:s katalog Legimus där vi kan ladda ner talböcker till elever som är berättigade till detta. Vi kan också registrera elever hos Legimus så att de på egen hand kan ladda ner talböcker. Talböckerna från MTM kan läsas i bland annat datorn, mobilen eller surfplattan. Elever under 18 år behöver målsmans tillstånd för att få ett konto. Avtalet kan hämtas hos specialpedagogerna.

 

Drogpolicy

Skolan ska vara en drogfri miljö och drogpolicyn är ett stöd för att förhindra missbruk, förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan.

Följande gäller på Jämtlands Gymnasium

Tobak

Rökning är förbjuden i, och i anslutning till, våra lokaler och i verksamhet som sker i vår regi.

Alkohol

Det är förbjudet att förvara och förtära alkoholhaltiga drycker eller uppträda alkoholpåverkade inom våra utbildningars geografiska område eller i verksamheter som sker i vår regi (t ex studieresor). Undantag kan göras för årlig studentbal efter
beslut av förbundschef.

Sniffning/Boffning

All hantering och bruk av preparat avseende sniffning/boffning är förbjuden och klassas som missbruk.

Narkotika

All hantering och bruk av narkotika är förbjuden. Allt bruk av narkotika, dopingmedel och icke ordinerade medicinska preparat samt andra ej narkotikaklassade kemiska substanser är missbruk.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet skall innehålla information om gymnasieförbundets drogpolicy, föreläsningar, information i samverkan med skola, föräldrar, socialtjänst, landsting och polis. Det förebyggande arbetet ska sträva efter en ökad anhörigmedverkan och medvetenhet om drogvanor.

Främjande arbete

Ett främjande arbete ska alltid finnas för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och samarbetspartners. Det ska ge förutsättningar för god dialog och ökad självkänsla. Ett bra bemötande bidrar till trygghet och gemenskap, ger goda förutsättningar för den enskilde att säga nej och avstå från droger. Hög närvaro, goda kamratrelationer och möjlighet till anhörigstöd är viktiga skyddsfaktorer. En väl implementerad drogpolicy ökar förutsättningarna.

Ladda ner drogpolicyn i sin helhet:

75 kBDrogpolicy och handlingsplan för elever

 

Elevhälsan

Våra elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medicinska insatser utgörs av skolläkare och skolsköterska.  De arbetar främst förebyggande genom råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov. Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterska.

Alla program har stöd av ett Elevhälsoteam som arbetar under ledning av ansvarig rektor.

Chef för JGY:s Elevhälsa är Monica Sandström, tel 010- 490 24 14, monica.sandtrom@jgy.se

 

Fria läromedel

Begreppet ”Fria läromedel” innebär att du får låna böcker och annan utrustning av skolan som krävs för dina studier.

Vissa undantag finns när det rör sig om ”en ringa kostnad”. Böcker lånas mot kvittens eller i bibliotekssystemet. Det är viktigt att du som elev ser till att denna kvittens stryks då boken återlämnas. Har du lånat läroböckerna i bibliotekssystemet måste de också återlämnas där. I annat fall kommer en kravfaktura att skickas hem vid läsårets slut.

 

Försäkringar

Elever i gymnasieskola, gymnasiesärskola samt elever i Komvux, Särvux och distansstudier med mera i Jämtlands Gymnasieförbund är olycksfallsförsäkrade genom Protector.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/ vistelsetid/ skoltid. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Protector via webben eller telefon.
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

24 KBOlycksfallsförsäkring för elever

Om olycka inträffat under fritiden är det bra att i första hand kontakta elevens hemkommun. Vissa kommuner har olycksfallsförsäkring som gäller vid olycksfallskada som inträffat under fritiden.

 

Likabehandlingsarbete

Jämtlands Gymnasium ska vara en plats där alla får en chans att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar.

Inom Jämtlands Gymnasium råder det nolltolerans mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och annan kränkande behandling.

Förebyggande arbete

Målet med det förebyggande arbetet är att kränkningar inte ska behöva ske.

Detta är ett långsiktigt arbete som integreras i det dagliga skolarbetet.

Vad är kränkande behandling?

Kränkningar kan bland annat ta sig i uttryck som:

 • Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid upprepande tillfällen, vilket skiljer mobbing från andra former av kränkande behandling. Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbing.
 • Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t ex sina strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande.
 • Sexuella trakasserier avser kränkningar grundade på kön eller som anspelar på sexualitet.
 • Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Mot bakgrund av en sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.
 • Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.
 • Homofobi avser motvilja mot eller förakt för homo- eller bisexualitet och homo- eller bisexuella personer.

Varje rektor ansvarar för att upprätta likabehandlingsplaner för sina program. Om du får kännedom om ärenden som gäller kränkning eller mobbning, kontakta ansvarig rektor.

 

Ordningsregler

Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie- och arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial.

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet – ledning, personal och elever. För att alla också ska få arbetsro och möjlighet till en lärande skolmiljö har vi tillsammans upprättat ordningsregler som personal och elever ska följa och respektera.

Vi visar aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Vi arbetar för jämställdhet mellan könen och vi motverkar aktivt alla former av kränkande behandling.