Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning

Som kommunalförbund ska vi följa Kommunallagens bestämmelser i tillämpliga delar. För förbundet gäller också samma speciallag­stiftningar som finns för en kommuns eller ett landstings verksamhet.

Det innebär att till exempel skol­lags­stiftningen tillämpas för oss. Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål skall de gälla i stället för kommunallagen.

Ansvarsfördelning mellan stat, kommun och verksamhet

  • Riksdag och regering fastställer nationella mål och riktlinjer i exempelvis skollag och läroplaner
  • Kommuner/gymnasieförbund fördelar resurser och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas
  • Skolorna/verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar.
  • Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar också fram kursplaner, betygskriterier och allmänna råd med mera.
  • Skolinspektionen har tillsynsansvar vilket innebär att de kontrollerar att lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten följs. Skolinspektionen genomför också kvalitetsgranskning och tillståndsprövning.