Mötesdeltagare under möte

Arkiv och diarium

Arkiv

Jämtlands Gymnasieförbunds arkiv bildas av de allmänna handlingarna från förbundets verksamhet. Enligt Arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas. I arkivvården ingår att organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas.

Arkivbeskrivning

Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund är arkivmyndighet och arkivbildare enligt arkivlagens bestämmelser. Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i en arkivbeskrivning som ska ge information om vilka slags handlingar som finns och hur arkivet är organiserat.

 

Arkivbeskrivningen ska tillsammans med arkivförteckningen ge en bild av den arkivbildande myndighetens verksamhet och arkiv. Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som finns i arkivet och hur det är organiserat medan arkivförteckningen ska möjliggöra sökning och åtkomst till specifika handlingar. Syftet med arkivbeskrivningen är bland annat att rätten att ta del av allmänna handlingar ska underlättas.

 

Jämtlands Gymnasieförbund samverkar med kommunarkivet på Östersunds kommun om arkivtjänster. Den som vill få information om förbundets arkiv och rätten att ta del av allmänna handlingar kan kontakta förbundssekreteraren eller arkivarier på Östersunds kommun.

Diarium

I diariet registreras inkommande och upprättade handlingar på förbundsövergripande nivå. Här till höger hittar du utdrag ur diariet med de ärenden som senast har registrerats. De publiceras som pdf-filer här på webbsidan en till två gånger i månaden. Den som vill få tillgång till de handlingar som rör ärendet kan kontakta vår förbundssekreterare. Uppgifter som efter prövning är sekretessbelagda lämnas inte ut.