Styrdokument

Jämtlands Gymnasieförbund har ett antal styrdokument som reglerar och styr vår verksamhet. För äldre styrdokument ta kontakt med förbundssekreterare Emma Wester

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller närmare bestämmelser om förbundet. I förbundsordningen återfinns bland annat föreskrifter om organisation och arbetsförhållanden, vilket syfte och mål som förbundet har samt förbundets huvudsakliga uppgifter. Även ekonomiska rutiner regleras i förbundsordningen. I kommunallagen 9 kap. 6 § återfinns föreskrifter om vad som skall finnas med i förbundsordningen.

 

Förbundsordningen och Konsortialavtalet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Konsortialavtal

Konsortialavtalet reglerar samarbetet inom Jämtlands Gymnasieförbund. Förbundsordningen och Konsortialavtalet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Reglemente

Reglementet anger direktionens uppgifter, förfarande vid sammanträde samt val av ordförande och ev. utskott.

Ägardirektiv

Gemensamma Ägardirektiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering skall fastställas senast den 30 april före respektive budgetår.

Delegationsbestämmelser

Direktionen har under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd. Den 30 januari 2023 fastställdes delegationsbestämmelser för mandatperioden 2023–2026.

Verksamhetsplan och budget med flerårsplan

Direktionen fastställer i december varje år en verksamhetsplan för kommande läsår och en budget för kommande år med flerårsplan.

 

Verksamhetsplanens syfte är att styra förbundets verksamhet i enlighet med lagar, förordningar samt i ägarnas intresse. Planen ska ligga till grund för framtagande av planer och mål på enhets- och programnivå inom organisationen och den ska även vara styrande för andra förbundsövergripande riktlinjer. En ny Verksamhetsplan fastställs varje år.