Modersmålsundervisning

Om en elevs rätt till modersmålsundervisning

  • En elev har rätt till modersmålsundervisning om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.
  • För att ha rätt till modersmålsundervisning krävs också att eleven är behörig att läsa modersmål. Behörighet har eleven om hon eller han har betyg i modersmål från grundskolan. Om en elev av någon anledning inte har betyg i modersmål från årskurs 9 har eleven rätt att göra en prövning.
  • Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte utgör ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

För att modersmålsundervisning i ett visst språk ska kunna starta krävs att minst fem elever önskat modersmålsundervisning i ett språk samt att det finns en lämplig lärare. Den som anordnar modersmålsundervisning är skyldig att anordna undervisning i modersmål som längst sju år under elevens totala skoltid.

Rutiner

Ansökan om modersmålsundervisning lämnas till rektor för beslut.

För nationellt minoritetsspråk gäller särskilda regler

För de nationella minoritetsspråken i Sverige dvs. finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska gäller undantag från följande krav:

  • Att elevens modersmål ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.
  • Att minst fem elever önskar modersmålsundervisning i ett visst språk.
  • Begränsningen till högst sju års modersmålsundervisning.

Skollagen 15 Kap § 19

Studiehandledning på modersmål

Ett barn eller ungdom som nyligen kommit till Sverige och inte kan svenska tillräckligt för att följa undervisningen på svenska har möjlighet att få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Det kallas för studiehandledning. Det är rektor som beslutar om en elev ska få studiehandledning. Vilka ämnen en elev kan få studiehandledning i beror på varje elevs behov. Studiehandledningen kan ske enskilt eller i grupp.

 

Beställning görs via mentor.

 

Skollagen 3 Kap § 8Gymnasieförordningen 5 Kap §9, Skolförordningen 5 Kap §4