Personal som umgås i personalrum

Kvalitet och utveckling

För att kvaliteten på utbildningarna vid Jämtlands Gymnasium och Jämtlands Vux ständigt ska utvecklas och bli bättre är en viktig del i arbetet att följa upp verksamheten. 

Jämtlands Gymnasieförbund arbetar på olika sätt med kvalitetsarbete, både på en övergripande nivå och på rektorsområdes- och programnivå. Regelbundna enkäter, jämförelser med andra och uppföljningar av verksamheten är olika sätt som används.

 

Viktiga utgångspunkter i kvalitetsarbetet är uppställda mål och riktlinjer. Förutom nationella mål- och styrdokument fastställer Jämtlands Gymnasieförbund varje år en Verksamhetsplan med budget och flerårsplan. I den anges prioriterade mål för kommande år. Verksamhetsplanen ligger sedan till grund för framtagande av lokala arbetsplaner med mål på rektorsområdes- och programnivå. Verksamhetsplanen återfinns under Styrdokument.

Årsredovisning

Enligt lag om kommunal redovisning skall den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. I Årsredovisningen finns förutom en ekonomisk redovisning redogörelser för förbundets utveckling på sikt, verksamhetsresultat/nyckeltal samt måluppfyllelse. Verksamhetsberättelser har också utarbetats för varje rektorsområde.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje år genomför Jämtlands Gymnasieförbund en förbundsövergripande elevenkät. I enkäten ställs frågor för att undersöka hur förbundet levt upp till de resultatmål direktionen antagit för utbildningsverksamheten i verksamhetsplanen för året.