Gymnasieelever

Elevinformation

Arbetsmiljö

En god fysisk och psykisk arbetsmiljö är en förutsättning för all verksamhet inom Jämtlands Gymnasium. Skyddsombud och elevskyddsombud bedriver tillsammans med elever, personal, chef och rektorer ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetet innebär att:

 • Förebygga ohälsa och olycksfall
 • Bibehålla den goda lärandemiljön/utbildningsmiljön

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden utses av eleverna på varje program. Av dessa väljs sedan två representanter som elevhuvudskyddsombud. Elevskyddsombuden får en utbildning och har kontinuerligt möten. De samarbetar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) tillsammans med; personalens skyddsombud, skolledning, bitr. förbundschef, representanter för fastighet, vaktmästare m.fl.

 

De skolmiljöfrågor som elevskyddsombuden arbetar med är bland annat:

 • Ett förbättrat brandskydd
 • Mobbning och annan kränkande behandling
 • Fysiska och psykosocial skolmiljö

Betyg

I gymnasiet sätts betyg på varje kurs man läser. Läraren ska meddela vilket betyg eleven kommer att få och inom två veckor efter avslutad kurs ska betyget synas i Quiculum.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck. Preciserade kunskapskrav finns för betygen E, C och A.

Kunskapskrav

Läraren ska fortlöpande informera om de krav som ställs för att nå ett visst betyg. Eleven kan när som helst fråga läraren om hur denne ligger till i förhållande till kunskapskraven.

Meritpoäng

Vid ansökan till högre studier kan man skaffa sig ett bättre utgångsläge genom så kallade meritpoäng. Meritpoäng kan du få för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik.

 

Läs mer här: meritpoäng

Betygsutdrag

Betygen visas i studieplanen i Quiculum. Eleven har dessutom möjlighet att varje termin få ett skriftligt utdrag. Är du tidigare elev och behöver ett nytt betygsdokument?

 

Beställ ditt betyg här.

Examen

Efter avslutat gymnasium utfärdas ett examensbevis om kraven för gymnasieexamen uppnåtts. Om inte utfärdas istället ett studiebevis. Både examensbevis och studiebevis innehåller betyg på samtliga kurser.

Ytterligare information

Läs mer på Skolverket.

Bibliotek

Bibliotekens verksamhet skall fungera som en integrerad pedagogisk resurs i undervisningen. Bibliotekarierna har till uppgift att undervisa och handleda elever i informationssökning, samt tillgodose behovet av ett allsidigt och aktuellt mediebestånd. Tillgänglighet och god service skall prägla verksamheten.

I biblioteken finner du:

 • böcker inom många olika ämnen samt uppslagsverk, romaner och diktsamlingar.
 • databaser som till exempel Nationalencyklopedin, Artikelsök med flera.
 • dagstidningar och tidskrifter.
 • arbetsplatser för större och mindre grupper.
 • multifunktionsskrivare för utskrift, kopiering och skanning.
 • kunnig och serviceinriktad personal.

Låneregler

Lånekort

Du använder din blipp som lånekort. Denna registrerar du i biblioteket eller i Läromedelscentralen (LC) vid ditt första lån.

Biblioteksböcker

Bibliotekets böcker får du låna i 6 veckor.  Återlämnas inte boken efter 6 veckor kommer du att få en påminnelse som sms eller e-post (obs att detta är en service från biblioteket, och vi kan inte garantera att påminnelsen alltid kommer fram). Lämnar du då inte tillbaka boken kommer en räkning att skickas hem till dig. Observera att denna räkning inte omfattar några förseningsavgifter, utan endast kostnaden för materialet i fråga. Det lånade materialet ersätts enligt bibliotekets värdering. För utskick av betalningspåminnelse tillkommer avgift enligt gällande lag och förordning. När det gäller läroböcker går även påminnelsen till hemadressen.

Talböcker/Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar och distribuerar talböcker för personer med läshinder. Biblioteket har tillgång till MTM:s katalog Legimus där vi kan ladda ner talböcker till elever som är berättigade till detta. Vi kan också registrera elever hos Legimus så att de på egen hand kan ladda ner talböcker. Talböckerna från MTM kan läsas i bland annat datorn, mobilen eller surfplattan. Elever under 18 år behöver målsmans tillstånd för att få ett konto. Avtalet kan hämtas hos specialpedagogerna.

Drogpolicy

Skolan ska vara en drogfri miljö och drogpolicyn är ett stöd för att förhindra missbruk, förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan. Förbundet arbetar förebyggande och främjande både internt och externt. Ett främjande arbete ska alltid finnas för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och samarbetspartners. Det ska ge förutsättningar för god dialog och ökad självkänsla.

 

Ladda ner drogpolicyn i sin helhet:

Elevhälsa

Våra elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Alla program har stöd av ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare som arbetar under ledning av ansvarig rektor. Skolläkare och psykolog finns att tillgå vid behov.

 

Chef för JGY:s Elevhälsa är Märith Jonsson, marith.jonsson@jgy.se

Elevinflytande

Elevinflytande är en naturlig del inom Jämtlands Gymnasium. Med elevinflytande avses delaktighet och en möjlighet att påverka sin skolsituation under demokratiska former. Samverkan sker i klassforum, programforum och skolforum.

Fria läromedel

Elever får kostnadsfritt låna böcker och annan utrustning som krävs för studierna. Vissa undantag finns när det rör sig om en ringa kostnad eller depositionsavgift. Detta gäller inte studerande inom vuxenutbildning.

Försäkringar

Samtliga elever inom Jämtlands Gymnasieförbund är olycksfallsförsäkrade genom Svedea. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Om du drabbas av olycksfall

Du som råkat ut för en olycka och ska nyttja olycksfallsförsäkringen ansvarar du själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget.

 

Tänk på att:

 • Söka läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersätt­ning”.

Gör en skadeanmälan

Det finns flera sätt att anmäla din skada:

 • Per post
  Du kan fylla i och skicka in Svedeas skadeblankett i original till Svedea på adressen:Svedea AB
  Skador företag
  Box 3489
  103 69 STOCKHOLM
 • Via telefon
  Du kan ringa Svedea på 0771-160 199.

Om olycka inträffat under fritiden kontakta hemkommunen. Vissa kommuner har olycksfallsförsäkring som gäller vid olycksfallskada som inträffat under fritiden.

Likabehandlingsarbete

Jämtlands Gymnasieförbund ska vara en plats där alla får en chans att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Inom Jämtlands Gymnasieförbund råder det nolltolerans mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och annan kränkande behandling. Förbundet arbetar förebyggande för att kränkningar inte ska behöva ske. Detta är ett långsiktigt arbete som integreras i det dagliga skolarbetet. Varje rektor ansvarar för att upprätta likabehandlingsplaner för sina program. Vid kännedom om ärenden som gäller kränkning eller mobbning, kontakta ansvarig rektor.

Ordningsregler

Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet – ledning, personal och elever. För att alla ska få arbetsro och möjlighet till en lärande skolmiljö har vi tillsammans upprättat ordningsregler som personal och elever ska följa och respektera.

Stöd och anpassning

Skolan ska ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ibland kan elever vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Överklaga beslut

I vissa fall har du som elev rätt att överklaga beslut som fattas av rektor eller av huvudmannen. Den som är berörd av beslutet får information från skolan om hur det går till att överklaga beslutet. Överklagande ska lämnas skriftligt till skolan eller direkt till den domstol som ska pröva frågan senast tre veckor från den dag då beslutet har meddelats. Den som överklagar ska ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

Exempel på beslut som går att överklaga är mottagande till nationellt program, introduktionsprogram eller vuxenutbildning, beslut om avstängning och beslut om åtgärdsprogram. Beslut om betyg går inte att överklaga, däremot har du som elev rätt att få veta på vilka grunder betyget har satts.

Vem som prövar ett överklagande är olika beroende på vilket beslut det gäller. Skolväsendets överklagandenämnd hanterar bland annat överklaganden om mottagande, åtgärdsprogram och särskilt stöd. Beslut om avstängning, ekonomiskt bidrag till inackordering och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola prövas av Förvaltningsrätten. I kapitel 28 Skollagen kan du läsa mer om vilka beslut som går att överklaga.