Överklaga beslut

I vissa fall har du som elev rätt att överklaga beslut som fattas av rektor eller huvudmannen. Den som är berörd av beslutet ska få information från skolan om hur det går till att överklaga beslutet. Överklagande ska lämnas skriftligt till skolan eller direkt till den domstol som ska pröva frågan senast tre veckor från den dag då beslutet har meddelats. Den som överklagar ska ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

 

Exempel på beslut som går att överklaga är mottagande till nationellt program, introduktionsprogram eller vuxenutbildning, beslut om avstängning och beslut om åtgärdsprogram. Beslut om betyg går inte att överklaga, däremot har du som elev rätt att få veta på vilka grunder betyget har satts.

 

Vem som prövar ett överklagande är olika beroende på vilket beslut det gäller. Skolväsendets överklagandenämnd hanterar bland annat överklaganden om mottagande, åtgärdsprogram och särskilt stöd. Beslut om avstängning, ekonomiskt bidrag till inackordering och skolskjuts för elever i gymnasiesärskola fattas av Förvaltningsrätten. I kapitel 29 skollagen kan du läsa mer om vilka beslut som går att överklaga.