Skolans medarbetare umgås i personalrum

Om oss

Jämtlands Gymnasieförbund består av de kommunala gymnasieskolorna, anpassad gymnasieskola samt viss vuxenutbildning. Förbundets uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund. Vi har idag cirka 4000 studerande och 630 anställda.

Jämtlands Gymnasium erbjuder alla 18 nationella programmen, Introduktionsprogrammen, Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) samt Riksidrottsgymnasium (RIG). Skolorna finns i Östersund, Bispgården, Ås, Bräcke, Alsen och Åre. Här finns Jämtlands största utbud av utbildningar på gymnasienivå.

Jämtlands Gymnasieförbund är en rutinerad leverantör av utbildningar med lång erfarenhet inom utbildningsområdet med en stabil värdegrund och flexibel organisation.

Jämtlands Gymnasieförbund i korthet

 • Jämtlands största utbud av gymnasieutbildningar
 • Gymnasiala utbildningar i fem av länets åtta kommuner
 • Skolor i Östersund, Bispgården, Ås, Bräcke, Alsen och Åre
 • 4000 studerande
 • 630 anställda
 • Förbundet bildades 2005

Organisation

Jämtlands Gymnasium är en kommunal utbildningsleverantör med sju olika skolor spridda i fem kommuner. Huvudman för verksamheten är Jämtlands Gymnasieförbund.

 

Jämtlands Gymnasieförbund är ett kommunalförbund vars uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är BräckeKrokomRagunda Åre och Östersund.

 

Jämtlands Gymnasieförbund är organiserat i fem rektorsområden samt ett förbundskansli. Vi leds av en politiskt tillsatt direktion och har en ledningsgrupp bestående av förbundschef, biträdande förbundschef samt de fem områdescheferna.

Ansvarsfördelning

 

Som kommunalförbund ska vi följa Kommunallagens bestämmelser i tillämpliga delar. För förbundet gäller också samma speciallag­stiftningar som finns för en kommuns eller ett landstings verksamhet. Det innebär att till exempel skol­lags­stiftningen tillämpas för oss. Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål skall de gälla i stället för kommunallagen.

 

 • Riksdag och regering fastställer nationella mål och riktlinjer i exempelvis skollag och läroplaner
 • Kommuner/gymnasieförbund fördelar resurser och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas
 • Skolorna/verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar.
 • Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar också fram kursplaner, betygskriterier och allmänna råd med mera.
 • Skolinspektionen har tillsynsansvar vilket innebär att de kontrollerar att lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten följs. Skolinspektionen genomför också kvalitetsgranskning och tillståndsprövning.