Kamerabevakning

Rutiner för kamerabevakning på Jämtlands Gymnasieförbunds skolor

Bakgrund till kamerabevakning

Jämtlands Gymnasieförbund arbetar aktivt med trygghet och säkerhet för elever och medarbetare. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet på förbundets skolor. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter som brott och olyckor och därmed bidra till en trygg skolmiljö.

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta. Skollagen (2011:800) uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Den lagliga grunden för kamerabevakning följer således av en rättslig förpliktelse.

Förbundet har med hänsyn till utvecklingen i samhället med fler incidenter och mer eller mindre allvarliga brott i skolmiljöer, både nationellt och inom förbundets skolor, bedömt att övervakningsintresset är större än integritetsintresset. Avvägningen har gjort i dialog med elever inom ramen för elevdemokratiska forum, de fackliga organisationerna i förbundets centrala samverkansgrupp, samt med alla chefer inom förbundet.

Kamerornas placering
Kamerorna är placerade vid skolans in-och utgångar, vissa korridorer och i gemensamma elevutrymmen i enlighet med rekommendationer från säkerhetsföretag. Skyltar om att området är kamerabevakat ska vara uppsatta och elever och personal inom respektive skola ska informerats om kamerabevakningen. Kamerabevakning ska godkännas i lokala samverkansgrupper genom att i samråd fastställa denna rutin.

Lagring av inspelat material

Inspelat material lagras i två veckor på servern, varefter det raderas automatiskt. Om en incident inträffat sparas aktuellt avsnitt på en USB-sticka så länge materialet behövs som bevismaterial, därefter raderas det.

Åtkomst till inspelat material

Endast Intendent och IT-chef har i första hand åtkomst till inspelat material. Inspelningarna lagras på Jämtlands Gymnasieförbunds egna servrar, skyddade

mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna. Misstanke om incident eller brott måste föreligga för att ta del av bildmaterialet, och då begränsas påseendet av bildmaterialet till det område där incidenten skett.

Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott. Önskar någon annan ta del av inspelat material kontaktas berörd rektor som i dialog med personuppgiftsansvarig i förbundet avgör om tillräckliga skäl föreligger för att titta på materialet. Den som inhämtat uppgifter via kameraövervakning får inte obehörigen röja eller nyttja det som hen har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden.

Utvärdering av kamerabevakning

Årligen utvärderas om kamerabevakningen har gett önskad effekt och om behov av kamerabevakning kvarstår. Utvärderingen görs på sista mötet i förbundets ledningsgrupp i december varje år. Vid upprättandet av rutinen har hänsyn tagits till dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagens krav.