Personal som umgås i personalrum

Insyn och styrning

Demokrati och beslut

Jämtlands Gymnasieförbund är en politiskt styrd organisation med i stort samma rättigheter och skyldigheter som en vanlig kommun.

All verksamhet som Jämtlands Gymnasieförbund har ansvar för ska så långt det är möjligt ske i öppna former. Du kan på många olika sätt ta del av vad vi arbetar med och vad politikerna i förbundets direktionen fattar för beslut. Du kan också påverka genom att lämna synpunkter.

 

Bland länkarna till höger längst upp på sidan, hittar du registrerade ärenden i förbundsdiariet och rapporter från förbundets revisorer. Du kan också se vilka ärenden som ska tas upp i direktionen och läsa protokoll samt ta del av kvalitetsuppföljningar och styrdokument.

Ansvarsfördelning

Som kommunalförbund ska vi följa Kommunallagens bestämmelser i tillämpliga delar. För förbundet gäller också samma speciallag­stiftningar som finns för en kommuns eller ett landstings verksamhet.

 

Det innebär att till exempel skol­lags­stiftningen tillämpas för oss. Om det i någon annan författning finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål skall de gälla i stället för kommunallagen.

Ansvarsfördelning mellan stat, kommun och verksamhet

  • Riksdag och regering fastställer nationella mål och riktlinjer i exempelvis skollag och läroplaner
  • Kommuner/gymnasieförbund fördelar resurser och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas
  • Skolorna/verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar.
  • Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar också fram kursplaner, betygskriterier och allmänna råd med mera.
  • Skolinspektionen har tillsynsansvar vilket innebär att de kontrollerar att lagar och andra bestämmelser som gäller för verksamheten följs. Skolinspektionen genomför också kvalitetsgranskning och tillståndsprövning.