Lärlingsutbildning

På Jämtlands Gymnasium finns möjlighet att nå din yrkesexamen genom gymnasial lärlingsutbildning. Utbildningen innebär att du genomför minst hälften av din sammanlagda studietid på en eller flera arbetsplatser för att tillägna dig yrkeskunskaper. Efter slutförda studier erhåller du slutbetyg som lärling från det program du har gått.

Vad innebär gymnasial lärlingsutbildning?

Gymnasial lärlingsutbildning är en flexibel yrkesutbildning, som ger dig möjlighet att läsa på gymnasiet med minst hälften av utbildningstiden förlagd på en eller flera arbetsplatser. Upplägget kan se olika ut på olika skolor. Lärlingsutbildning kan börja under år 1, år 2 eller år 3. Den bygger såväl på teoretiska kunskaper som lärande genom erfarenheter.

 

Vi som skola ansvarar för hela din utbildning och säkerställer att målen kan nås. Ett utbildningskontrakt upprättas och signeras av oss som skolhuvudman, arbetsplatsens representant och dig som elev. I detta anges vilka delar i utbildningen som genomförs på arbetsplatsen, hur kostnader för ev. skador som uppstår under lärlingstiden fördelas, avtalstid samt kontaktpersoner på skolan och arbetsplatsen.

 

Du kan under lärlingstiden välja till kurser för att få högskolebehörighet.

 

Du får som gymnasielärling ett extra studiebidrag på 1000kr/mån för att täcka fördyrade kostnader för mat och resor.

Lärlingsutbildning i Bispgården med yrkestekniskt basår

I Bispgården kan du läsa El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet (inriktning Transport) eller Industritekniska programmet som lärling. På El- och energiprogrammet och Industritekniska programmet går du som elev ett yrkestekniskt basår och påbörjar sedan lärlingsutbildningen läsår två. Läs mer om lärlingsutbildning i Bispgården.

Lärlingsutbildning som hemortsalternativ

För dig som vill få din yrkesutbildning på ett företag eller arbetsplats hemmavid. Bor du i kommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre eller Östersund kan du genom en lärlingsplats få din yrkesutbildning genomförd i närheten av din boendeort.

 

Det innebär att utbildningens praktiska delar sker ute på ett företag tillsammans med en handledare. Dina gymnasiegemensamma ämnen läser du på närmaste gymnasium eller i Östersund, där du också träffar yrkeslärare och mentor. Du har rätt att välja kurser för att bli behörig till högskolan.

 

För att gå lärlingsutbildning nära hemmet söker du som vanligt till programmet, inriktning lärling. Vi undersöker var det finns en arbetsplats som är beredd att ta emot en lärling inom det yrke som du är intresserad av och ordnar en paketlösning som passar dig.

Vem är behörig?

För att söka lärlingsutbildningen krävs slutförd och godkänd grundskoleutbildning.

Vad krävs för att lyckas?

För att du ska lyckas med en lärlingsutbildning, bör du vara noggrann och kunna arbeta självständigt. Du måste ta ett stort personligt ansvar både för de teoretiska studierna och för yrkesutbildningen.

 

Inom alla yrken krävs att du kan läsa och förstå instruktioner och ibland förekommer det tunga lyft. Du får därför lära dig att arbeta på rätt sätt för att undvika arbetsskador.

 

Du följer arbetsplatsens arbetstider.

Betyg

Betyg på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska sättas av yrkesläraren i samråd med handledaren.

Utbildningen syftar till att

 • eleven under handledares ledning, på en arbetsplats, får de fördjupade yrkeskunskaper som krävs för att vara anställningsbar inom valt verksamhetsområde.
 • och att eleven utvecklar grundläggande kunskaper om teknik, redskap, metoder och de teorier som krävs för att arbeta på ett resurs-, miljö- och kvalitetsmedvetet sätt.
 • och att eleven ökar sin sociala och kommunikativa kompetens, för att tillämpas i såväl yrkes- som i övrigt samhälls- och vardagsliv.

Eleven ska

 • kunna utföra arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet,
 • ha kunskaper om och kunna använda redskap, tekniker och metoder,
 • ha kunskaper om verksamhetsområdets teorier samt resurs- och materialanvändning inom verksamheten,
 • kunna ta initiativ, lösa problem, pröva och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ,
 • kunna granska och värdera det egna arbetet med utgångspunkt i regler och kvalitetssystem,
 • ha förståelse för samband mellan olika delar i verksamhetsprocessen,
 • ha kunskap om hur arbetsmarknadens parter samverkar och hur beslut fattas på arbetsplatsen,
 • kunna uttrycka sig i tal och skrift så att språket fungerar i både yrkes- och samhällsliv,
 • kunna reflektera över lärandet i arbetet så att behov av kunskaper kan identifieras och utvecklas,
 • ha digital kompetens som krävs inom verksamhetsområdet,
 • ha förmåga att välja och kritiskt granska information relevant för verksamhetsområdet,
 • ha kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetsfrågor inom verksamhetsområdet,
 • kunna diskutera och ta ställning i etiska frågor samt i genusfrågor relevanta för verksamhetsområdet,
 • och kunna samarbeta, vara serviceinriktad och ta personligt ansvar i relation till andras behov och bakgrund.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.