Flaggor från många olika länder bredvid varandra

Internationalisering och projekt

På Jämtlands Gymnasium satsar vi mycket på internationalisering. Vi anser att det är en viktig del av våra elevers utbildning. EU har även identifierat ett antal nyckelkompetenser som framtida medborgare kommer att behöva. Dessa kompetenser tränas i hög grad vid internationella aktiviteter såsom utbyten, praktik och andra internationella aktiviteter.

 

Även den svenska läroplanen lägger ett tydligt fokus på vikten av internationalisering. Där står bland annat att läsa ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan skall bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt Svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder skall främjas.”

I vår internationaliseringsplan har vi satt som mål ”Att genom internationella samarbeten och utbyten, samt att driva internationella frågor även i den dagliga verksamheten, både uppnå målen för internationell kunnande samt stärka förbundet och dess position som en utbildningsanordnare med stark och relevant internationell profil”.

 

Vi på Jämtlands Gymnasium arbetar hårt för att möta dessa krav och mål. Vi har tillsatt en tjänst som Internationell Samordnare som driver och utvecklar förbundets internationaliseringsarbete och jobbar med internationella frågor. Vi har även inom organisationen två utbildade EU-ambassadörer.

 

Läs mer om de internationaliseringsprojekt och finansiärer vi har här nedan.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering. Klicka på rubrikerna nedan för att se våra pågående Erasmusprojekt inom respektive program. Läs mer om Erasmusprogrammet på EU-kommissionens hemsida här.

Erasmus + KA1 Mobilitet yrkesutbildning

Elever och lärare på våra yrkesprogram åker på praktik och jobbskuggning i något av våra många partnerländer. Detta Erasmus-program har gått mot sitt slut i och med den nya programperioden inom EU, 2021-2027, och kommer framgent att ersättas av Erasmus Ackreditering för Yrkesutbildning. Läs mer här.

Erasmus+ KA2 Mobilitet skola och Strategiska partnerskap

Elever och lärare på våra nationella program åker på utbyten, konferens och fortbildning till någon av våra partner. Flera projekt innefattar även strategiska partnerskap med mottagande av utländsk partner. Läs mer här.

Erasmus+ Ackreditering Skola

Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och utbyten för elever. Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans eller förskolans internationaliseringsverksamhet.

Atlas

Partnerskap inom Atlas är utbyte mellan skolor i Sverige och skolor i hela världen. Fokus är samarbete kring målen i läroplanerna och skolutvecklingsarbete. Här har våra elever och lärare åkt till en partnerskola i Uganda.

Fonder

JGY arbetar för närvarande med en fond som hjälper till att finansiera internationella utbyten till Norge. Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan.

Internfinansierad internationalisering

JGY avsätter årligen en ansenlig summa som finansierar utbyten och internationella besök, där både våra nationella- och yrkesprogram åker till ett flertal olika länder och partners. I samband med vår nya ackreditering kommer fler och fler av dessa program införlivas i denna Erasmusfinansiering, vilket innebär starkare finansiering och ett mer riktat strategiskt arbete inom ramarna för detta program. Dessa utbyten har vart pausade under pandemin 2020 och 2021, men vi hoppas kunna återuppta samarbetet under 2022. Läs mer här.

Avslutade projekt

Här listas avslutade projekt som JGY genomfört, deras syfte och resultat. Just nu har vi inga avslutade projekt att skriva om.