Överlämningar

Rutiner för överlämning från grundskolan till Jämtlands Gymnasium

För att underlätta övergången till gymnasieskolan är det viktigt att en bra överlämning sker. Genom att få information om de elever som har varit i behov av särskilt stöd eller haft andra typer av behovsstyrda insatser, får vi möjlighet att främja elevernas utveckling och lärande.

 

Vi önskar att handledare/mentorer fyller i överlämningsblanketten tillsammans med elev och vårdnadshavare vid vårens utvecklingssamtal.

 

Överlämningsblanketten fylls i och lämnas till studie- och yrkesvägledare på avlämnande skola som ansvarar för att blanketten och eventuella bilagor skannas in i Dexter som en bilaga till elevens ansökan senast den 31 maj. Omdömen i ämnen där eleven saknar betyg skannas in i Dexter senast den 30 juni.

 

Blanketten vidarebefordras till gymnasieprogrammets specialpedagog. Kontakt tas därefter med aktuell grundskola. Utifrån behov slussas informationen sedan vidare till berörda.