Ledighet och frånvaro

Sjukfrånvaro

Om du blir sjuk måste någon av dina föräldrar göra en sjukanmälan för varje dag du är sjuk. Om du är myndig kan du göra anmälan själv.

 

Vid upprepad sjukfrånvaro kan det bli aktuellt att uppvisa läkarintyg.

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras innan dagens första lektion för att få giltig frånvaro. I första hand anmäls sjukfrånvaro av förälder (eller myndig elev) på nätet genom att logga in i systemet Quiculum* och registrera anmäld frånvaro.

 

Om varken du eller dina föräldrar har tillgång till dator och internet kan ni ringa till din mentor som för in frånvaron. Om mentor inte är anträffbar kan någon annan i arbetslaget ta emot anmälan och lämna den till mentor. I sista hand kan förälder (eller myndig elev) ringa skolans expedition och anmäla sjukfrånvaron.

 

*Inloggningsuppgifter till Quiculum distribueras till elever och vårdnadshavare i samband med skolstarten.

Ledighet

Gymnasieskolan som skolform är frivillig, men har du accepterat en utbildningsplats måste du delta i all undervisning. Det kravet finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen.

 

Närvaro i skolan är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en riktig och rättvis bedömning av dina kunskaper. Ledighet från undervisningen ska därför endast förekomma i undantagsfall.

 

Du ansöker om ledighet i Quiculum eller genom att prata med din mentor.

Rutiner vid frånvaro

Det är varje undervisande lärares skyldighet att rapportera elevernas närvaro. I mentorsuppdraget ligger att följa upp hur närvaron ser ut i den egna mentorsgruppen.

 

Upptäcker mentor att en enskild elev har upprepad korttidsfrånvaro utan giltig anledning ska eleven kontaktas och ges en varning om risken för indraget studiebidrag. Mentor rapporterar frånvaron till vårdnadshavare, arbetslagskonferensen och till rektor.

 

Vid fortsatt frånvaro kontaktas elevhälsoteamet och eventuellt åtgärdsprogram upprättas. Om ingen förbättring av närvaron sker anmäls eleven till CSN som icke heltidsstuderande. CSN beslutar därefter om eventuell indragning av studiebidraget. Indraget studiebidrag omprövas varje månad. En skriftlig varning gäller dock under elevens hela studietid.