Anslagstavla

Detta är Jämtlands Gymnasieförbunds officiella anslagstavla. Anslagstavlan ska innehålla information enligt 8 kap. 10 § kommunallagen såsom tillkännagivande av protokolls justering eller kallelse till direktionens sammanträden. Tidigare kallelser och protokoll, inklusive bilagor, kan du läsa här.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

Inga aktuella tillkännagivanden

Vill du överklaga ett beslut?

Förbundsdirektionens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Den som är kommunmedlem i någon av kommunerna som ingår i gymnasieförbundet har rätt att överklaga förbundets beslut enligt vad som gäller överklagande (laglighetsprövning) enligt kommunallagen.

 

Överklaganden ska ankomma till Förvaltningsrätten i Härnösand inom tre veckor från det att anslag om protokollets justering anslagits på förbundets officiella anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundar sig på.

 

Rätten att överklaga beslut genom laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag (t.ex. skollagen) eller om det överklagade beslutet avser beslut i förbundsdirektionen som är av rent verkställande eller rent förberedande art.