Styrdokument

Styrdokument

Jämtlands Gymnasieförbund har ett antal styrdokument som reglerar och styr vår verksamhet.

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller närmare bestämmelser om förbundet. I förbundsordningen återfinns bland annat föreskrifter om organisation och arbetsförhållanden, vilket syfte och mål som förbundet har samt förbundets huvudsakliga uppgifter. Även ekonomiska rutiner regleras i förbundsordningen. I kommunallagen 9 kap. 6 § återfinns föreskrifter om vad som skall finnas med i förbundsordningen.

Förbundsordningen och Konsortialavtalet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

1 MBFörbundsordning

Konsortialavtal

Konsortialavtalet reglerar samarbetet inom Jämtlands Gymnasieförbund.

Förbundsordningen och Konsortialavtalet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

133 KBKonsortialavtal

Reglemente

Reglementet anger direktionens uppgifter, förfarande vid sammanträde samt val av ordförande och ev. utskott.

376 KBReglemente

Ägardirektiv

Gemensamma Ägardirektiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering skall fastställas senast den 30 april före respektive budgetår.

254 KBÄgardirektiv 2023 196 KBÄgardirektiv 2022 195 KBÄgardirektiv 2021 581 KBÄgardirektiv 2020 392 KBÄgardirektiv 2019 388 KBÄgardirektiv 2018 266 kBÄgardirektiv 2017

Delegationsbestämmelser

Direktionen har under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd. Den 30 januari 2023 fastställdes delegationsbestämmelser för mandatperioden 2023–2026.

157 KBDelegationsbestämmelser 2023–2026

Verksamhetsplan och budget med flerårsplan

Direktionen fastställer i december varje år en verksamhetsplan för kommande läsår och en budget för kommande år med flerårsplan.

Verksamhetsplanens syfte är att styra förbundets verksamhet i enlighet med lagar, förordningar samt i ägarnas intresse. Planen ska ligga till grund för framtagande av planer och mål på enhets- och programnivå inom organisationen och den ska även vara styrande för andra förbundsövergripande riktlinjer. En ny Verksamhetsplan fastställs varje år. Verksamhetsplanen revideras varje år.

383 KBVerksamhetsplan och budget 2023 med flerårsplan