Styrdokument

Styrdokument

Jämtlands Gymnasieförbund har ett antal styrdokument som reglerar och styr vår verksamhet.

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller närmare bestämmelser om förbundet. I förbundsordningen återfinns bland annat föreskrifter om organisation och arbetsförhållanden, vilket syfte och mål som förbundet har samt förbundets huvudsakliga uppgifter. Även ekonomiska rutiner regleras i förbundsordningen. I kommunallagen 9 kap. 6 § återfinns föreskrifter om vad som skall finnas med i förbundsordningen.

Förbundsordningen och Konsortialavtalet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

1 MBFörbundsordning

Konsortialavtal

Konsortialavtalet reglerar samarbetet inom Jämtlands Gymnasieförbund.

Förbundsordningen och Konsortialavtalet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

133 KBKonsortialavtal

Reglemente

Reglementet anger direktionens uppgifter, förfarande vid sammanträde samt val av ordförande och ev. utskott.

376 KBReglemente

Ägardirektiv

Gemensamma Ägardirektiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering skall fastställas senast den 30 april före respektive budgetår.

196 KBÄgardirektiv 2022 195 KBÄgardirektiv 2021 581 KBÄgardirektiv 2020 392 KBÄgardirektiv 2019 388 KBÄgardirektiv 2018 266 kBÄgardirektiv 2017

Delegationsbestämmelser

Direktionen har under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd. Den 5 februari 2019 fastställdes delegationsbestämmelser för mandatperioden 2019–2022. Den 24 maj 2019, 25 maj 2020 och 12 november 2021 reviderades de.

2 MBDelegationsbestämmelser 2019-2022

Verksamhetsplan och budget med flerårsplan

Direktionen fastställer i december varje år en verksamhetsplan för kommande läsår och en budget för kommande år med flerårsplan.

Verksamhetsplanens syfte är att styra förbundets verksamhet i enlighet med lagar, förordningar samt i ägarnas intresse. Planen ska ligga till grund för framtagande av planer och mål på enhets- och programnivå inom organisationen och den ska även vara styrande för andra förbundsövergripande riktlinjer. En ny Verksamhetsplan fastställs varje år. Verksamhetsplanen revideras varje år.

3 MBVerksamhetsplan och budget 2022 med flerårsplan