Styrdokument

Styrdokument

Jämtlands Gymnasieförbund har ett antal styrdokument som reglerar och styr vår verksamhet.

Förbundsordning

Förbundsordningen innehåller närmare bestämmelser om förbundet. I förbundsordningen återfinns bland annat föreskrifter om organisation och arbetsförhållanden, vilket syfte och mål som förbundet har samt förbundets huvudsakliga uppgifter. Även ekonomiska rutiner regleras i förbundsordningen. I kommunallagen 9 kap. 6 § återfinns föreskrifter om vad som skall finnas med i förbundsordningen.

Förbundsordningen, Konsortialavtalet och Reglementet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

1 MBFörbundsordning

Konsortialavtal

Konsortialavtalet reglerar samarbetet inom Jämtlands Gymnasieförbund.

Förbundsordningen, Konsortialavtalet och Reglementet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

133 KBKonsortialavtal

Reglemente

Reglementet anger direktionens uppgifter, förfarande vid sammanträde samt val av ordförande och ev. utskott.

Förbundsordningen, Konsortialavtalet och Reglementet binder avtalsparterna i förbundet och har antagits av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

376 KBReglemente

Ägardirektiv

Gemensamma Ägardirektiv för förbundets budget- och verksamhetsplanering skall fastställas senast den 30 april före respektive budgetår.

392 KBÄgardirektiv 2019 388 KBÄgardirektiv 2018 266 kBÄgardirektiv 2017

Delegationsbestämmelser

Direktionen har under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37–40 §§ kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en annan anställd. Den 5 februari 2019 fastställdes delegationsbestämmelser för mandatperioden 2019–2022. Beslut om reviderade delegationsbestämmelser fattades den 24 maj 2019 med anledning av organisationsförändringar.

283 KBDelegationsbestämmelser 2019-2022

Verksamhetsplan och budget med flerårsplan

Direktionen fastställer i december varje år en verksamhetsplan för kommande läsår och en budget för kommande år med flerårsplan.

Verksamhetsplanens syfte är att styra förbundets verksamhet i enlighet med lagar, förordningar samt i ägarnas intresse. Planen ska ligga till grund för framtagande av planer och mål på enhets- och programnivå inom organisationen och den ska även vara styrande för andra förbundsövergripande riktlinjer. En ny Verksamhetsplan fastställs varje år. Verksamhetsplanen revideras varje år.

4 MBVerksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan fastställd