Internationalisering & Projekt

På Jämtlands Gymnasium satsar vi mycket på internationalisering. Vi anser att det är en viktig del av våra elevers utbildning. EU har även identifierat ett antal nyckelkompetenser som framtida medborgare kommer att behöva. Dessa kompetenser tränas i hög grad vid internationella aktiviteter såsom utbyten, praktik och andra internationella aktiviteter. Även den svenska läroplanen lägger ett tydligt fokus på vikten av internationalisering. Där står bland annat att läsa ”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. […] Skolan skall bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt Svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder skall främjas.”

I vår internationaliseringsplan har vi satt som mål ”Att genom internationella samarbeten och utbyten, samt att driva internationella frågor även i den dagliga verksamheten, både uppnå målen för internationell kunnande samt stärka förbundet och dess position som en utbildningsanordnare med stark och relevant internationell profil”

Vi på Jämtlands Gymnasium arbetar hårt för att möta dessa krav och mål. Vi har tillsatt en tjänst som Internationell Samordnare som driver och utvecklar förbundets internationaliseringsarbete och jobbar med internationella frågor. Vi har även inom organisationen två utbildade EU-ambassadörer.

I JGY Blogg kan du följa våra elever och lärare på deras resor och läsa mer om deras upplevelser. Just nu planeras nya projekt i bland annat Finland, Polen och Island.

Läs mer om de internationaliseringsprojekt och finansiärer vi har:

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Erasmus + KA1 Mobilitet Yrkesutbildning

Elever och lärare på våra yrkesprogram åker på praktik och jobbskuggning i något av våra många partnerländer.

Erasmus+ KA2 Mobilitet Skola och Strategiska Partnerskap

Elever och lärare på våra nationella program åker på utbyten, konferens och fortbildning till någon av våra partner. Flera projekt innefattar även strategiska partnerskap med mottagande av utländsk partner.

Atlas

Partnerskap inom Atlas är utbyte mellan skolor i Sverige och skolor i hela världen. Fokus är samarbete kring målen i läroplanerna och skolutvecklingsarbete.

Våra elever och lärare åker till partnerländer utom Europa.

Fonder

VI har för närvarande två fonder som hjälper till att finansiera internationella utbyten till Norge och Uganda.

Clara Lachmann

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan

Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadottes Minnesfond har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder.
Minnesfondens bidrag till fred och förståelse består i att bevilja stipendier till grupper och enskilda för internationella utbyten.

Internfinansierad internationalisering

JGY avsätter årligen en ansenlig summa som finansierar utbyten och internationella besök, där både våra nationella- och yrkesprogram åker till ett flertal olika länder och partners.

Spanien

Lärare i spanska vid Wargentin arbetar just nu för att starta ett samarbete med skolor i Andalusien, Spanien, dit elever som läser spanska som modernt språk får möjlighet att resa till dessa partnerskolor, delta i undervisningen, bo hos värdfamiljer samt göra kulturella utflykter i närområdet.

Tyskland

Elever som läser tyska vid Jämtlands Gymnasium har, tillsammans med sina lärare, under många år haft ett samarbete med en skola i Berlin, Tyskland.

Norge

Barn- och fritidsprogrammet har ett samarbete med en skola och en förskola i Norge. Både elever och lärare deltar i projektet som bland annat innebär studieresor och föreläsningar i Norge där många elever sedan förlägger sitt arbetsplatsförlagda lärande och väljer att arbeta efter studenten.

Trondheim

Bild och formgivning på Estetiska programmet har ett samarbete med en skola i Trondheim med kultur och natur i fokus. Projektet resulterar i elevutbyten där eleverna får arbeta med konst- eller fotoutställningar och besöka gallerier och Konstakademin i Trondheim.

Frankrike

Elever som läser franska vid Jämtlands Gymnasium har sedan ett år tillbaka ett aktivt utbyte med Lycée Jean Rostand i Normandie, Frankrike.

Malta

Ekonomiprogrammet samarbetar med en skola i Trondheim i ett Interreg-projekt kallat ”Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan”. Elever och lärare från de båda skolorna arbetar för att utveckla förhållningssätt, strategier och metoder inom entreprenörskap för att skapa en gemensam kunskapsbas som kan spridas i regionen.

Uganda

Gymnasiesärskolan har sedan många år haft utbyten med skolor och organisationer i Nicaragua och eleverna har hittills rest dit i olika projekt flera gånger, senast i mars 2015.

England

Naturvetenskapsprogrammets internationella profil har ett samarbete med en skola i England. Samarbetet innebär ett elevutbyte i årskurs 3 där eleverna vid Jämtlands Gymnasium besöker eleverna i Scarborough under hösten och under våren gör de engelska eleverna ett återbesök i Östersund. Under utbytet deltar eleverna i undervisning, gör utflykter och olika aktiviteter som är speciella för respektive ort.

Irland

Sedan hösten 2012 har Jämtlands Gymnasium ett projekt där elever vid Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet praktiserar i England under tre-fem veckor.

Strategiska Partnerskap

Samhällsvetenskapsprogrammet har med stöd av Internationella programkontorets Atlasprogram och Jämtlands Gymnasieförbund inlett ett samarbete med L’viv Vasyl Stas Educational Complex i L’viv, Ukraina, kallat Societies in Change och detta läsår handlar det om genusfrågor. Detta projekt är en fortsättning på tidigare projekt som då hade resurser och hållbar utveckling i fokus.

Avslutade projekt

Kontakt

Richard Lainegard, Internationell Samordnare
Tel: 010-490 24 33
E-post: richard.lainegard@jgy.se