Överlämningar

Överlämningar från grundskolan till Jämtlands Gymnasium

För att underlätta övergången till gymnasieskolan för elever i behov av särskilt stöd/anpassningar är det viktigt att en bra överlämning sker mellan skolformerna. Målet med överlämningen är att vi inom Jämtlands Gymnasium ska kunna ge alla våra elever förutsättningar att lyckas med sina studier oberoende av vad de har för utgångsläge. Genom att få information om de elever som har varit i behov av särskilt stöd kan vi få möjligheter att skapa en skola för alla med trygga elever. Därför önskar vi att detta tas upp av mentor under vårens utvecklingssamtal och att överlämnandeblanketten fylls i och undertecknas av elev och vårdnadshavare. Det vi önskar få veta i överlämningarna är

Viktigt för oss att veta vid överlämningen.

 • Kontaktperson i grundskolan, elevens vårdnadshavare samt om elev och vårdnadshavare önskar kontakt med gymnasieskolan.

Viktig specialpedagogisk information t ex.

 • Vilket behov av stöd har eleven haft i form av tex elevassistent, liten grupp, olika hjälpmedel och program
 • Finns dokumenterad utredning?
 • Studiesocial situation av betydelse ex klassplacering
 • Har den sk ”pysparagrafen ” enl. 7 kap 8§grundskoleförodningen, används i bedömning/ betygssättning? Om så är fallet, i vilket/ vilka ämnen?
 • Behov av anpassningar av skolans lokaler
 • Övriga betydelsefulla pedagogiska dokument tex åtgärdsprogram och individuell studieplan
 • Om det finns viktig medicinsk information att ge
 • Har eleven läst modersmål på grundskolan och vilket?
 • Har eleven ett annat skolspråk än sitt modersmål?
 • Hur länge eleven varit i Sverige ?
 • Har eleven haft studiehandledning och i vilken omfattning?

 

För elever som ska gå Introduktionsprogrammen sker särskilda överlämningar.

För att ge tid och möjlighet att förbereda lärare och annan personal på gymnasiet, ev. genom en träff, skall överlämningsblankett fyllas i och lämnas in senast  31 maj.

Skicka blanketten till:
Antagningskansliet
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 ÖSTERSUND

Blanketten överlämnas till specialpedagog/motsvarande och kontakt tas med berörd grundskola. Utifrån behov slussas informationen sedan vidare. Överlämningar som görs utan undertecknad blankett kan ej beaktas.

244 KBBlankett för överlämning 112 KBBrev om överlämning grsk-gy 283 KBPolicy för överlämningar grsk-gy