Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola (tidigare Gymnasiesärskolan) är en del av Jämtlands Gymnasium och vi finns på Wargentin och Torsta. För oss är det viktigt att alla får en chans till utveckling. Anpassad gymnasie­skola har speciell pedagogik som gör det enklare för elever med särskilda behov att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi erbjuder både nationella program och individuella programmet hos oss. Vi har totalt 5 nationella program. Tre av dessa finns på Wargentin och två på Torsta. Det individuella programmet läses förnärvarande på Wargentin. Programmen är alla fyraåriga utbildningar.

Om du har frågor kring skolskjuts, ta kontakt med skolskjutshandläggare Therese Hult på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Kontaktuppgifter: therese.hult@jgy.se  070-1821134

2 MBInformation 2022 alla program

Vad är det som skiljer ett nationellt program från ett individuellt program?

Nationellt programIndividuellt program
Större elevgrupper.Mindre elevgrupper.
Högre tempo.Individanpassat tempo.
Ställer större krav på självständighet, samt större grad av initiativförmåga såsom att kunna planera, starta och stoppa samt fullfölja arbetsuppgifter.Möter varje elevs speciella behov.
Längre skoldag med fler lektioner  samt flera byten mellan olika lärare och undervisningssalar.Kortare skoldag med färre lektioner, färre byten av lärare och klassrummet som utgångspunkt.
En assistent per klass.Flera assistenter i varje klass.
Läser ämnen med kurser som kan ge betyg på skalan A-E, Elever kan, om förutsättningar finns, även läsa kurser på övriga gymnasiet eller ämnesområden på individuella programmet. Rektor fattar beslut om vad som går att kombinera.Läser ämnesområden och får omdöme, om en elev har förutsättningar att läsa kurs på nationellt program eller kurs/kurser på övriga gymnasiet så är detta även möjligt. Rektor fattar beslut om vad som går att kombinera.
Läser 2500 kurspoäng.Undervisningstimmar, minst 3600 timmar.
APL står för arbetsplatsförlagt lärande som finns som en del av all yrkesutbildning på Anpassade gymnasieskola. Under sin APL läser eleven hela eller delar av kurser ute på en eller flera arbetsplatser. APL görs under minst 22 veckor.Praktik utifrån elevens behov. Beslutas av rektor
Obligatoriskt Anpassad gymnasieskolearbete i år 4.Inget Anpassad gymnasieskolearbete.