IM Lingonvägen

IM  Lingonvägen

Denna verksamhet ingår i IM-programmet på Jämtlands Gymnasium. Utbildningen på IM Lingonvägen riktar sig främst till studiemotiverade elever 16–19 år med diagnoser inom NPF, som avslutat grundskolan utan behörighet till nationellt gymnasieprogram.

Till hösten 2021 flyttar Lingonvägens verksamhet in i nya lokaler på Campus. Mer information kommer närmare hösten.

 • Lokalerna är förlagda i en villa i Odensala
 • Liten elevgrupp, ca 10 platser
 • 4 personal
 • Skoldagar och schema är tydligt strukturerade
 • Undervisningen är till stor del individanpassad utifrån elevens studieplan och styrkor
 • Mobilfria lektioner
 • Ämnen: Grundskolenivå – sv, ma, en, SO (sh, ge, hi, re) erbjuds på Lingonvägen
 • Andra ämnen: I nuläget erbjuds eleverna hemkunskap, bild, teknik samt idrott & hälsa på Wargentin
 • TV-nyheter, friskvård, frukost, morgonpromenader, livskunskap, lösningsfokuserade samtal samt sociala färdigheter är återkommande inslag
 • Möjlighet att kombinera studier med praktik

Arbetslaget består av ämneslärare, pedagogassistent samt fritidsledare som alla har specialkompetens kring anpassning och bemötande av personer med NPF. Verksamhetens mål är att eleverna klarar betyg i de ämnen de saknar. Efter avslutat läsår fattas beslut om eleven behöver ytterligare ett år.

Elever kan gå vidare från IM Lingonvägen till bl.a.:

 • Nationellt program på gymnasiet (vid tillräckligt många betyg)
 • IM-programmet Wargentin
 • Folkhögskola (18 år)
 • Navigatorcentrum
 • Vuxenutbildning
 • Praktik
 • Arbetsförmedlingen (18 år)

Vid fortsatta studier på Jämtlands Gymnasium finns möjlighet till stöttning av arbetslaget Studion. De har också har specialkompetens kring anpassning för elever med NPF.

Det är viktigt att du som elev tränar på att strukturera, planera, sätta mål och genomföra kurserna. Personalen tar ett gemensamt ansvar för detta tillsammans med eleven. Elev och mentor följer upp den individuella studieplanen. Mentorn är också kontaktlänken mellan skola och hem.

Elevinflytande

Strävan är att eleverna är delaktiga och har inflytande över sin skolsituation genom kontinuerliga samtal med undervisande lärare och mentor.

Samverkan

Skola, elev, vårdnadshavare och andra aktörer tex BUP, BUH, LSS, Soc. m.fl. samarbetar för bästa resultat. Målet är att skolan och övergången till annan utbildning eller sysselsättning skall vara väl genomtänkt och förberett.

Elevhälsopersonal

Skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare ingår i elevhälsoteamet som eleverna vid IM Lingonvägen har tillgång till.

Intresse

Vid intresse kontaktas Lingonvägen, 010-4902549. Vi bokar in elev, vårdnadshavare samt skol- Bup-BUH-personal på ett studiebesök.

Antagning

Sökbart program vid Lingonvägen är:

Introduktionsprogram, IMIND Lingonvägen

Eleven söker gymnasieutbildning via sin SYV på grundskolan.

1 011 KBIM Lingonvägen

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Sjövall, Tomas (STo)Rektor010-490 24 07Östersund (M412 Wargentin)