Information om coronaviruset

Coronaviruset, covid-19, ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Folkhälsomyndigheten har omfattande information, statistik och vanliga frågor och svar om coronaviruset. De uppdaterar kontinuerligt sin webb med kvalitetssäkrad information. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se om du har allmänna frågor om covid-19. Du kan även ringa telefonnummer 113 13. 

Vad gör Jämtlands Gymnasieförbund?

Förbundet har beslutat att följa de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

För att i möjligaste mån minska risken för smittspridning inför JGY från och med fredagen den 13 mars 2020 restriktioner i verksamheten.

 • Ingen, utöver elever och personal, får vistas i skolans lokaler. Vissa undantag kan göras av rektor.
 • Besök från externa aktörer, större föreläsningar och kulturevenemang ställs in eller skjuts fram tills vidare.
 • Vi undviker att samla eleverna i större undervisningsgrupper än absolut nödvändigt. Studiebesök eller liknande i externa miljöer där det kan finnas risk för smittspridning ställs in.
 • Alla elever som befinner sig utomlands inom ramen för internationalisering i förbundets regi hemtransporteras så snart som möjligt.
 • Närliggande utlandsresor ställs in och för resor som är planerade att ske längre fram i vår fattas beslut vid ett senare tillfälle.
 • Inga tjänsteresor utanför skolans ordinarie verksamhet får genomföras. Undantag kan ges av rektor.
 • Jämtlands Gymnasieförbund kommer i dagsläget inte att stänga någon av våra skolor. Undervisningen fortsätter som planerat tills annat besked ges. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har kontakt med regionens smittskyddsläkare. Läget kan dock snabbt förändras.

Onsdag 11 mars vidtog förbundet följande åtgärder:

 • Särskild information går ut till elever som tillhör riskgrupper.
 • Nya städrutiner för att rengöra kontaktytor har införts på alla skolor.
 • Alla elever har fått särskild information om hur smittspridning kan minskas.
 • En stabsgrupp har inrättats för att följa utvecklingen och fatta beslut.

Det går rykten om att en elev och/eller någon elevs förälder är smittad, behöver jag vara orolig?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det finns en internationell samsyn att friska personer inte sprider smitta.

Varför testar vi inte friska elever och medarbetare som har varit i riskområden?

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska elever inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

Varför har vi inte handsprit på skolan?

Handsprit är ett komplement till tvål och vatten. I första hand tvättar vi händerna med tvål och vatten. Där det är möjligt har vi handsprit som ett komplement.

Finns det en risk att gå till matsalen och äta?

Vi är medvetna om att smittrisken är större där många personer samlas. Måltidsservice kommer att byta buffébesticken oftare och vara extra noga med att rengöra kontaktytor. Så länge eleverna tillämpar vanlig handhygien och inte är sjuka ser smittskyddsläkare inget hinder för att fortsätta hantera skolluncher som vanligt.

Vad kan jag göra för att minska smittspridningen?                   

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. 
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. 
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Stanna hemma om du har symptom.

Vad gör jag om jag ingår i en riskgrupp?

Om du ingår i en riskgrupp ska du ta kontakt med din behandlande läkare för vidare råd samt informera din rektor.

Vad händer om skolan tvingas stänga?

Enligt Folkhälsomyndigheten finns i dagsläget ur ett smittskyddsperspektiv ingen anledning till att stänga skolan och att friska elever ska stanna hemma. Om skolan tvingas stänga kommer information gå ut via alla våra kontaktvägar. Stänger skolan kommer undervisningen att ske på distans i möjligaste mån.

Vad gör vi för att minska smittspridningen?

Alla elever har fått särskild information om hur smittspridning kan minskas. Städpersonalen har fått uppdaterade riktlinjer och kommer fokusera på desinficering av kontaktytor och toaletter.
Skolan inför restriktioner för externa besök.

Var får ni er information från?

Förbundet sitter med i flera olika regional samverkansgrupper där både statliga och kommunala myndigheter ingår. Experter och medicinskt kunniga ingår också i nätverken.

Vad händer med CSN om jag som elev måste stanna hemma?

Ditt bidrag påverkas inte vid sjukdomsfrånvaro.

10,4 miljoner i överskott för Jämtlands Gymnasieförbund

I bokslutet för 2019 räknar Jämtlands Gymnasieförbund med ett överskott på 10, 4 miljoner. Att förbundet går plus beror på kostnadsanpassningar som inleddes redan hösten 2018.

Förbundet har som annan kommunal verksamhet haft krav på effektiviseringar både under 2019  och inför 2020.

– Det här betyder att vi gått in i 2020 med en ekonomi i balans, att vi  kan göra satsningar på både fler lärare i vissa kurser och lärarassistenter som kan stödja undervisningen, säger förbundets ordförande Pär Löfstrand (L).

Förbundet har även avsatt  medel för att stödja IT-användningen och att sprida ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på alla gymnasieprogram. Det är allt fler elever som inte har svenska som modersmål och gymnasieskolan behöver utveckla metoder för att möta eleverna. Inom vissa kurser, till exempel matematik, kan det också behövas fler lärare i klassrummet för att eleverna ska få hjälp i sin kunskapsutveckling och klara betygen.

Andra orsaker till att ekonomin har gått bra är flera statsbidrag och att pensionskostnaderna blev lägre än väntat. Överskottet innebär att förbundets egna kapital ökar.

Årets första gymnasieval är klart!

I år sökte 1 630 elever jämfört med 1 635 i fjol. Siffrorna visar att elevfördelningen mellan olika gymnasieskolor i länet är ungefär som föregående år. Över 80 procent sökte till kommunala skolor, cirka 10 procent fristående, och 8 procent till skolor utanför länet.

Nästan hälften av alla elever har sökt till Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Det är fler elever än i fjol som söker till något av de 18 nationella programmen. Elevantalet på introduktionsprogram väntas däremot minska kraftigt, eftersom många nyanlända lämnar gymnasieskolan.

Liksom förra året är Ekonomiprogrammet tillsammans med Samhällsvetenskapsprogrammen de mest populära programmen. Det är över 200 elever per program som har sökt till dessa utbildningar.

Länet har fortsatt många elever som väljer yrkesprogram jämfört med riket i övrigt. Av yrkesprogrammen är det Fordons- och transportprogrammen som har i särklass flest sökande, totalt 170 elever, fördelat över hela länet. Av dem är det nio elever som har sökt den till den nya transportutbildningen i Bispgården. Andra stora yrkesprogram är Barn- och fritidsprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet, med 97 respektive 90 elever. 

Noterbart är att intresset för det Estiska programmet tycks ha ökat igen, efter en nedgång i samband med den senaste gymnasiereformen. Bildinriktningen i Östersund har fler än dubbelt så många sökande som 2019. Totalt sett har intresset för Naturvetenskapsprogrammet minskat något, men samtidigt ökat för Teknikprogrammet

Observera att siffrorna omfattar ungdomar som är mantalsskrivna i Jämtlands län. På flera utbildningar, till exempel Wången och olika idrottsprofiler, tillkommer många elever från angränsande län och övriga riket under våren.

Alla elever har möjlighet att göra omval under maj månad.

För mer information, kontakta:

Mikael Cederberg, Förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund

Telefon: 070-601 28 98

Sommarföretagarna i Östersund

Vill du ha roligt, lära dig mycket och samtidigt tjäna pengar?

Sommarföretagarna är din chans!

Har du har rätt ålder för att söka kommunalt sommarjobb så kan du, själv eller tillsammans med kamrater, i stället driva ditt eget företag under sommaren!

Som Sommarföretagare får du stöd att komma igång, utveckla dina idéer och du kommer att lära dig massor om företagsamhet och entreprenörskap på ett garanterat roligt sätt!

I PROGRAMMET INGÅR:
Startaktivitet under vårterminen
En veckas kickoff där du får hjälp av våra coacher att komma igång
Hjälp och coaching under hela programmet
Nätverk och mentorer som hjälper dig
Försäkring
Startbidrag, 2000kr/person
Avslutningsaktivitet

Sommarföretagarna genomförs av handledare från Jämtlands Gymnasiums ekonomer, och sträcker sig över 3 sommarveckor. Ert företag kommer att få en egen coach, en ungdomshandledare som själv varit Sommarföretagare, i bakgrunden finns en huvudhandledare som stöd. Huvudhandledarna är lärare eller annan vuxen med god erfarenhet av företagsamhet. Varje företag skall även ha en rådgivare ute i arbetslivet.

Första veckan är en introduktionsvecka där du får lära dig grunderna i företagande, sedan driver du tillsammans med några kamrater ditt företag. Efter projekttiden väljer ni att lägga ner ert företag, eller fortsätta på egen hand.

Du får ingen lön, men ett startbidrag på 2000kr/deltagare och fri tillgång till datorer, telefon och kopiator. Ert kontor har ni på Wargentin. Sommarlovsföretagarna söks på samma sätt som kommunala feriearbeten. http://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/feriepraktik.html

Programmet börjar måndag 15 juni kl. 09.00 i Wargentinrummet, Wargentin. 

Frågor ?  Ring 073-0488575, maila tomas.hjelm@jgy.se

Vi ses i sommar!

Fyrvalla i unikt avtal

Jämtlands Gymnasium Fyrvalla har ingått ett unikt trepartsavtal med Volvo Car Sverige och Bilbolaget Nord AB. Samarbetet ska bland annat säkra kvaliteten på fordons- och transportprogrammet inriktning personbil samt öka intresset och matcha branschens verklighet.

Jämtlands Gymnasium är en av tio gymnasieskolor i Sverige som ingått i ett trepartsavtal med Volvo Car Sverige och en Volvohandlare, i detta fall Bilbolaget Nord AB.

Avtalet innebär bland annat fortbildning av lärare, tillgång till nya utbildningsbilar och utbildningsportaler för eleverna, samarbete kring de ”mjuka värden” som finns, studiebesök, förberedelser inför arbetsplatsförlagt lärande etc.

Alla tre parterna gläds åt avtalet. Annika Widen, rektor Jämtlands gymnasium:

– Vi ökar våra möjligheter att följa med i den snabba och spännande teknikutveckling som pågår i bilbranschen. Lärare, utrustning och våra elever kommer att ständigt uppdateras vilket alla verkstäder kommer att ha nytta av, säger Annika Widén. Vi kommer anpassa vår verksamhet och göra större satsningar inom inriktning personbil för att motsvara de förväntningar som branschen har på våra elever då de kommer ut i arbete.

Vi på Fyrvalla har haft ett stort söktryck på våra utbildningar och det krävs höga betyg för att komma in på Fordons- och transportprogrammet. Med denna satsning blir det ännu tydligare att vi vill vara en skola i framkant och utbilda våra elever för att bli ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Linnea Larsson arbetar med strategisk rekrytering på Volvo Car Sverige:

– Då dagens bilar utvecklas med ny teknik och mjukvara är det viktigt att skolan utbildar elever till den yrkesverklighet som de går vidare till. Genom samarbetet ger Volvo skolan möjlighet att fortbilda lärare och elever i dagens teknik, säger Linnea Larsson.

Sven-Erik Timmersten, Servicemarknadschef på Bilbolaget Nord Östersund:

-Vi har länge haft ett bra samarbete med gymnasieskolan och vi tycker att det är fantastiskt att ta detta nästa steg mot framtidens tekniker. Att vi kan stödja kompetensutveckling hos elever såväl som lärare är vi stolta över. Att elever dessutom får möjligheten att jobba med helt nya bilar kommer skapa en helt annan förståelse för framtiden och vilka förväntningar som väntar vid en anställning, säger Sven-Erik Timmersten. Hos oss på Bilbolaget arbetar våra tekniker med personlig kontakt med våra kunder vilket också kommer att innebära nya övningar under skoltiden för eleverna.

Invigning av våra nya utbildningsplatser kommer att ske under vecka 47, då allt kommer vara färdigt i verkstaden, för att påbörja utbildningen. Men det är därefter det stora gemensamma arbetet startar med en kompetenshöjning av lärare och elever säger Annika Widén.

Öppettider

j! Restaurang- & bageriutbildning

Välkommen till vår nya utbildningsrestaurang och bageri på Fyrvallavägen 4, Trygghetens Hus.

Öpptider:
Måndag-fredag kl. 08.30-14.30

Välkomna önskar elever och lärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet!

Restaurang Runt Knuten

Kom och ät lunch på vår trevliga utbildningsrestaurang för Jämtlands Gymnasium Åre. Ny meny varje vecka!

Nu har vi middagar på Runt Knuten på onsdagar och torsdagar vecka 7, 8 och 9.

91 KBMeny ons tors v.9 2020 pdf

Välkomna önskar elever och  lärare i årskurs 2 och 3!

Jämtlands Gymnasium Åre, Stationsvägen 24, Åre

Boka bord på 070-601 27 29