IM flex

Denna utbildning ingår i IM-programmet på Jämtlands Gymnasium. Utbildningen på IM-Flex riktar sig främst till elever 16-19 år med diagnoser inom NPF och som avslutat grundskolan utan behörighet till nationellt gymnasieprogram.

 

 • Lokalerna är förlagda på översta planet i Hus N på Campus, i renoverade och för utbildningen anpassade lokaler.
 • Liten elevgrupp, 15 platser.
 • 4 personal.
 • Skoldagar och schema är tydligt strukturerade.
 • Undervisningen är till stor del individanpassad utifrån elevens studieplan och styrkor.
 • Mobilfria lektioner.
 • Ämnen: Grundskolenivå – sv, ma, en, SO (sh, ge, hi, re) erbjuds på IM Flex.
 • Andra ämnen: I nuläget erbjuds eleverna hemkunskap, bild, teknik samt idrott & hälsa på Wargentin.
 • Tv-nyheter, frukost, livskunskap, lösningsfokuserade samtal samt sociala färdigheter är återkommande inslag.
 • Möjlighet att kombinera studier med praktik.

 

Arbetslaget består av ämneslärare, pedagogassistent samt fritidsledare som alla har specialkompetens kring anpassning och bemötande av personer med NPF. Utbildningens mål är att eleverna klarar betyg i de ämnen de saknar. Efter avslutat läsår fattas beslut om eleven behöver ytterligare ett år.

 

Elever kan gå vidare från IM Flex till bl.a.:

 

 • SA Flex (från ht-22) som är en anpassad utbildning för elever med NPF eller liknande svårigheter (vid tillräckligt många betyg)
 • Nationellt program på gymnasiet (vid tillräckligt många betyg)
 • IM-programmet Wargentin
 • Folkhögskola (18 år)
 • KAA, Kommunalt Aktivitetsansvar
 • Vuxenutbildning
 • Praktik
 • Arbetsförmedlingen (18 år)

 

Vid fortsatta studier på Jämtlands Gymnasium utanför Flex-utbildningen (Sasam Flex), finns möjlighet till stöttning av arbetslaget Studion. De har också har specialkompetens kring anpassning för elever med NPF.

 

Det är viktigt att du som elev tränar på att strukturera, planera, sätta mål och genomföra kurserna. Personalen tar ett gemensamt ansvar för detta tillsammans med eleven. Elev och mentor följer upp den individuella studieplanen. Mentorn är också kontaktlänken mellan skola och hem.

Elevinflytande

Strävan är att eleverna är delaktiga och har inflytande över sin skolsituation genom kontinuerliga samtal med undervisande lärare och mentor.

Samverkan

Skola, elev, vårdnadshavare och andra aktörer tex BUP, BUH, LSS, Soc. m.fl. samarbetar för bästa resultat. Målet är att skolan och övergången till annan utbildning eller sysselsättning skall vara väl genomtänkt och förberett.

Elevhälsopersonal

Skolsköterska, skolkurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare ingår i elevhälsoteamet som eleverna vid IM Flex har tillgång till.