Ny verksamhet inom JGY Wargentin

JGY arbetar med ett projekt för att starta en gymnasieutbildning för elever i behov av ett mindre sammanhang, större flexibilitet och tydligare struktur. Utbildningen vänder sig till elever inom hela JGY. Uppdraget är att öka antalet platser på IM inom denna utbildning samt att planera för ett sökbart nationellt program i mindre elevgrupper. Utbildningen kommer att ligga i N-huset på Campusområdet. Lingonvägens utbildning (IM) ligger även den här från ht-21 och heter nu IM Flex. Det nationella programmet kommer att starta ht-22. Detta kommer att vara Samhällsprogrammet inriktning samhälle och heter SA Flex. Målet är att en högre andel elever i länet ska få sina utbildningsbehov tillgodosedda och uppleva skolan som meningsfull.

Har du frågor vänd dig till
Cecilia Tengelin
cecilia.tengelin@jgy.se
Tel: 010-490 25 09
Specialpedagog/projektledare